All Posts By

Daphne

Blog 7: Crowdfunding. Het vervolgproces na groen licht.

By | Blog

(Blog 2 in de reeks over crowdfunding)

Crowdfunding is een goede, moderne en onafhankelijke manier om een onderneming te financieren met behulp van een grote groep financiers. De ondernemer leent bij het grote publiek geld om een voorgenomen investering te financieren. Een crowdfunding platform vormt de koppeling tussen de onderneming en het publiek. In deel 1 over crowdfunding is de rol van het platform besproken. In deze blog wordt het vervolgproces toegelicht, nádat het platform groen licht heeft gegeven om een kredietaanvraag te publiceren op internet: wat moet je zelf doen, wat doet het platform, wie zijn de investeerders en hoe overtuig je die?

Als er groen licht is verkregen, ben je er nog niet. Het vraagt nog enig administratief en commercieel werk voordat de kredietaanvraag wordt gepubliceerd. Op administratief gebied bouwt het platform het vereiste kredietdossier op en sluit het de overeenkomsten met de kredietaanvrager. Op commercieel gebied heb je als aanvrager een uitdagend traject voor de boeg: het opstellen van jouw pitch, jouw presentatie die op het platform gepresenteerd wordt. Vanuit het platform krijg je ondersteuning om een goede pitch voor te bereiden. Een goede pitch is belangrijk om investeerders te overtuigen. Als ondernemer heb je dit zelf in de hand.

De pitch wordt zó opgesteld, dat daarin ook de visie en het commentaar van het platform wordt verwerkt. Op deze wijze legt men enerzijds verantwoording af voor de publicatie van de kredietaanvraag en overtuigt men anderzijds direct (een deel van) de investeerders. In deze verantwoording wordt ingegaan op de door het platform uitgevoerde financiële analyse. Er wordt een creditscore toegekend en toegelicht. In aanvulling op de geschreven pitch wordt door de meeste kredietaanvragers óók een videopitch toegevoegd. Hierdoor bereik je potentiële investeerders, die liever worden overtuigd door jouw videopresentatie.

Tijdpad
De ondernemer bepaalt grotendeels zelf de doorlooptijd van het eerste contact tot aan de publicatie van de kredietaanvraag op de website. Bij een goede voorbereiding kan deze kort zijn, enkele weken. De fundingtijd is de tijd die vervolgens verstrijkt vanaf het moment van publiceren tot het moment dat honderd procent van het gevraagde krediet is toegezegd. Deze tijd is op de professionele platforms betrekkelijk kort: zij varieert van minder dan een uur tot circa één maand. Is een kredietaanvraag na een maand nog niet ‘gefund’, dan is het aan te bevelen met het platform in overleg te treden. Daar beschikt men over voldoende ervaring om te beoordelen of funding alsnog haalbaar is (eventueel met aanpassing van de voorwaarden), dan wel dat de markt deze propositie niet oppakt.

De slaagkans
De slaagkans van zakelijke crowd funding is onder andere afhankelijk van de kwaliteit van de propositie en de pitch. Maar niet alleen. Je kan de slaagkans vergroten door de keuze van het juiste platform. De professionele platforms onderscheiden zich op verschillende gebieden, namelijk:
• Professionele beoordeling kredietwaardigheid
Voor ondernemer en investeerders is het van belang dat alleen kredietwaardige en geloofwaardige proposities worden gepubliceerd. Door consequent goede proposities te publiceren wint het platform vertrouwen bij de investeerders. Dat biedt de krediet vragende ondernemer bijna de zekerheid, dat áls zijn propositie wordt gepubliceerd, er ook vertrouwen bij de investeerders bestaat en derhalve de kans groot is dat zijn kredietaanvraag door het publiek wordt gehonoreerd. In feite spreek je hier over het vertrouwen dat de investeerders hebben in…..het platform. De platforms waarbij kredietaanvragen snel worden gefund (zeg tussen 1 uur en 2 à 3 weken) hebben voldoende vertrouwen opgebouwd bij hun investeerders. Dat biedt de krediet vragende onderneming extra perspectief.
• Voldoende volume investeerders
De snelheid van funden wordt niet alleen bepaald door het vertrouwen van de investeerders, er moeten ook voldoende investeerders bij het platform actief zijn. Bij de grotere zakelijke platforms zijn zo veel investeerders aangesloten dat zij probleemloos meerdere proposities per week kunnen plaatsen en funden.

Beide criteria kun je zelf beoordelen op de website van een platform. Daar vind je de statistieken van betreffend platform die jou de gewenste informatie geven. Het is interessant je te realiseren dat je de investeerders dus niet alleen zelf overtuigt. Het platform speelt hierin een belangrijke rol. Als investeerders een groot vertrouwen hebben in het door jou gekozen platform, krijg je dat vertrouwen er “gratis” bij.

Wil je meer weten over SMF, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website  of neem contact met ons op. Je kunt je zelf ook aanmelden voor de blogs. Dan krijg je een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst.

 

Stichting MKB Financiering

Blog 6: Crowdfunding. De rol van het platform.

By | Blog

(Blog 1 in de reeks over crowdfunding)

Crowdfunding is een manier om een onderneming te financieren met behulp van een grote groep financiers. De ondernemer leent bij het grote publiek geld om een voorgenomen investering te financieren. Hiervoor zijn op internet zogeheten crowdfundingplatforms actief. Zodra genoeg mensen geld hebben toegezegd, is het project “vol gelopen” en kan de ondernemer de lening opnemen. De samengestelde naam dekt exact de lading: een menigte (crowd) van mensen financiert (fund) een bedrijf.

Er zijn in Nederland meer dan honderd crowdfundingplatforms actief. Een beperkt aantal daarvan richt zich specifiek op de zakelijke markt van financieren: het financieren van MKB bedrijven: bestaande bedrijven en starters. Onze blogs beperken zich tot alleen die groep. In plaats van crowd funding kom je in dit segment ook de term crowd finance tegen. Deze term sluit (nog) niet aan bij het grote publiek, reden waarom wij vooralsnog beide termen door elkaar gebruiken.

Een crowdfundingplatform is een marktplaats, waar vraag en aanbod elkaar treffen. De vragers zijn bedrijven en ondernemers die financiering nodig hebben voor hun bedrijf. Dat kan bedoeld zijn voor een specifieke investering, voor een bedrijfsovername, voor financiering van de groei of om een start-up te realiseren. De aanbieders zijn particulieren en zakelijke investeerders. Alle aanbieders vat ik samen onder de term investeerders. Immers, zij investeren allen geld in de krediet vragende ondernemingen.

De rol van het platform is:

 • kredietvragers een platform bieden zich te presenteren;
 • de kredietwaardigheid van de kredietvrager beoordelen;
 • zo veel mogelijk investeerders aan zich binden c.q. bereiken;
 • zorg dragen voor een adequate informatievoorziening voor de investeerders;
 • als investeerders en kredietvragers elkaar gevonden hebben: afhandelen en documenteren van de financiële transactie;
 • gedurende de looptijd van de financiering fungeren als de schakel tussen investeerders en kredietvragers. Het platform draagt gedurende die tijd zorg voor het doorsluizen van de rente- en aflossingsbetalingen van de kredietvragers naar de investeerders.

Het crowdfundingplatform is zelf geen partij in de krediettransactie; de investeerders lopen het kredietrisico. Het heeft dan ook voornamelijk de rol van intermediair en als zodanig een inspanningsverplichting om de geldstroom tussen de onderneming en haar investeerders tot stand te brengen, en in stand te houden gedurende de looptijd van de financiering.

Hoe werkt zakelijke crowdfunding?
Net als banken beoordelen crowdfundingplatforms of een kredietaanvraag acceptabel is om op de site te zeten. Hiertoe moet men beschikken over de juiste beslisinformatie, die de ondernemer dient aan te leveren. Hieraan ligt veelal een ondernemings- en financieringsplan ten grondslag. Een degelijke voorbereiding van de financiering door de ondernemer (en diens adviseur) is cruciaal. Je krijgt immers maar één keer de kans om een eerste indruk te maken. De zakelijke crowdfundingplatforms werken met een netwerk van specialisten om de plannen professioneel te beoordelen. Meestal weet je heel snel (variërend van enkele dagen tot een week), of de aanvraag is afgewezen of in aanmerking komt voor publicatie. Als deze in aanmerking komt voor publicatie volgen de volgende stappen. Daar gaan wij in de volgende blogs nader op in: hoe werken de platforms en wat zijn de voor- en nadelen van crowdfunding.

Wilt u meer weten over SMF, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als u zich aanmeldt voor de blogs dan krijgt u een seintje als een nieuwe blog is geplaatst. U wordt verder niet benaderd voor andere zaken. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken.

De volgende blog zal gaan over deel 2 van Crowdfunding.

Stichting MKB Financiering

Onderzoek non-bancaire financiering 2018

By | Nieuws

Non-bancaire financiering is in Nederland de afgelopen jaren sterk gegroeid en is nu de experimentele fase voorbij. Stichting MKB Financiering heeft een onderzoek gedaan naar de omvang van de non-bancaire financiering in Nederland. De sector heeft nu een serieuze positie in de mkb financieringsmarkt ingenomen. Met ruim €1 miljard aan verstrekte financieringen via crowdfunding, direct lening, kredietunies en non-bancaire aanbieders van factoring en lease zijn in 2018 minimaal 12.939 mkb bedrijven aan financiering gekomen. Vooral bij kleinzakelijke financieringen onder €1 miljoen blijkt non-bancaire financiering sterk te groeien en een behoefte in te vullen in de markt. Volgens de verwachtingen zal in 2022 minimaal 1/3 van deze financieringen buiten banken om verstrekt worden.

 Grote diversiteit in aanbod van non-bancaire financiering

In 2018 is er in totaal meer dan €1 miljard verstrekt aan het mkb via non-bancaire financiering. Dit is een groei van 51% ten opzichte van 2017 toen er €676 miljoen verstrekt werd. Het aantal bedrijven dat non-bancaire financiering heeft ontvangen in 2018 was 12.939. In 2017 was dit nog 7.316. Dit is een stijging van 76%. De markt van non-bancaire financiering in Nederland is zeer divers en bestaat uit crowdfunding (23%), kredietunies (1%), direct lending (21%), MKB Beurs (2%), lease (24%) en factoring (29%).

Financieringslandschap < €1 miljoen (kleinzakelijke financieringen)

Binnen het onderzoek is aanvullend onderzoek gedaan naar de mkb financieringsmarkt van aanvragen < € 1 miljoen (kleinzakelijke financieringen), omdat daar de meeste nieuwe aanbieders zich op richten. Deze financieringen worden voornamelijk aangevraagd door bedrijven met een jaaromzet tot €5 miljoen. De totaal verstrekte non-bancaire financiering van financieringsaanvragen onder €1 miljoen in 2018 was €873 miljoen. Dit is een stijging van 50% ten opzichte van 2017 (€582 miljoen). Afgelopen jaar werd 8% van de mkb financieringen onder €1 miljoen via non-bancaire financieringen verstrekt.

Inschatting financieringslandschap < €1 miljoen tot 2022

De totale omvang van non-bancaire financieringen aan kleinzakelijke klanten onder de miljoen stijgt naar verwachting in 2022 naar €4,4 miljard. De omvang van de bancaire verstrekkingen onder de €1 miljoen daalt naar verwachting in 2022 naar €8,3 miljard. Per saldo is de inschatting dat in 2022 circa 35% van de totale financieringen aan kleinzakelijke mkb klanten (< €1 miljoen) uit non-bancaire financieringen bestaan.

Aantal bedrijven financieringslandschap < 1 miljoen

Het aantal kleinzakelijke klanten die non-bancaire financiering heeft verkregen was in 2018 12.839. Dit is een groei van 76% ten opzichte van 2017 (7.279 bedrijven). Volgens de Financieringsmonitor 2018 hadden er 57.430 mkb bedrijven een financieringsbehoefte. In totaal heeft 22% van de bedrijven met financieringsbehoefte een non-bancaire financiering ontvangen.

 

Download hier het hele onderzoeksrapport: Rapport non-bancaire financiering 2018.*

* Op 18 juli 2019 is er een nieuwe versie online gezet van het rapport met enkele kleine wijzigingen.

Blog 5: Vallen en opstaan: op weg naar regulering

By | Blog

Onderzoek helpt. Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek, publiceerde vorige week een artikel over crowdlending, met name over het gedrag van crowdfundingplatforms.  Als er in markten fricties optreden is het goed wanneer daaraan aandacht wordt besteed. Dat kan bijdragen aan (het aanzetten tot) verbeteringen. In dit blogartikel gaan wij in op de achtergronden van crowdfunding en de marktontwikkelingen.

Non-bancaire financiering van bedrijven is ontstaan in de hoogtijdagen van de crisis. Het kredietverstrekkingsbeleid van banken was zó terughoudend, dat het voor veel MKB ondernemers moeilijk, vaak onmogelijk werd, financiering te verkrijgen voor hun investeringen en activiteiten. Hierdoor zijn vele honderden nieuwe aanbieders ontstaan. Niet alleen crowdfunding, ook direct lending, MKB beurzen, nieuwe factor- en leasemaatschappijen en kredietunies. Zoals dat (historisch gezien) altijd gebeurt gaan nieuwe ontwikkelingen onvoorspelbaar, schoksgewijs, ongecontroleerd en met vallen en opstaan. Acht jaar na het begin van de bankencrisis werd vanaf omstreeks 2016 het non-bancaire aanbod een serieuze factor van betekenis in de financieringsmarkt. In 2018 is in Nederland het volume op jaarbasis de grens van € 1 miljard gepasseerd. 2018 is ook het jaar waarin de Stichting MKB Financiering (verder: SMF) is opgericht.

Enkele activiteiten van SMF zijn:

 • Het faciliteren van kennisontwikkeling van (krediet-) adviseurs en ondernemers
 • Het opstellen van een gedragscode MKB Financiering voor non-bancaire geldverstrekkers.

SMF is opgericht dankzij steun vanuit de sector zelf. Dankzij die steun is vervolgens ook het Ministerie van EZ aangehaakt en heeft SMF een onafhankelijke positie verworven. Het belangrijkste doel van SMF is namelijk: het bevorderen van de verkrijgbaarheid van passende financiering voor MKB bedrijven in Nederland. SMF ziet dat de non-bancaire geldverstrekkers daarin een rol spelen, maar ziet ook dat de markt meer regulering behoeft. Zowel regulering voor de geldverstrekkers als ook voor adviseurs.

Het artikel van Investico zien wij als een bevestiging van het bestaansrecht van SMF. SMF is geen belanghebbende marktpartij en neemt derhalve niet expliciet stellingen in zoals in gemeld artikel. Wij nodigen de onderzoeksjournalisten uit met ons en anderen het gesprek aan te gaan om misstanden te signaleren en verbeteringen te realiseren. Immers, dáár is de gebruiker (de ondernemer die financiering voor zijn bedrijf nodig heeft) mee gebaat.

In de komende weken publiceren wij een reeks van blogs over crowdlending. Drie blogs geschreven door SMF zelf en enkele gastblogs, geschreven door door crowdfunding platforms. De blogs zijn bedoeld om de lezers kennis te bieden over de werking van crowdlending, de voor- en nadelen, de kansen en de risico’s. Kennis is de basis voor een goed werkende markt en voor zinvolle discussie. SMF wil op deze wijze een bijdrage leveren aan verbeteringen.

Graag nodigen wij je uit de blogs van SMF te volgen. Inschrijven kan via deze link.

Stichting MKB Financiering

Blog 4: Krediet zonder limiet

By | Blog

Voor ondernemers gaat de stelling op: geld lenen levert geld op. Immers, het geleende geld wordt geïnvesteerd en met de investering wordt vervolgens rendement gemaakt. Als het rendement hoger is dan de kostprijs van de investering en de kosten van de lening levert geld lenen dus geld op. Dat rechtvaardigt de vraag: Kun je onbeperkt lenen? Kun je als het ware jezelf “rijk lenen”? Is krediet zonder limiet verantwoord…..?

Nee, jammer, maar dat ligt toch net even anders. Er zijn risico’s en grenzen. Enerzijds kun je stellen dat geld lenen, geld oplevert – mits je als ondernemer met het geleende geld meer rendement maakt dan de rentekosten. Maar anderzijds weet je dat ondernemen ook onzeker is. Je weet nooit zeker of je de omzet realiseert die nodig is om inderdaad voldoende rendement te maken. Tegenover de onzekere uitkomst van een investering die is gefinancierd met een lening staat de zekere, vaste verplichting van rente plus aflossing. Dus: een vaste verplichting versus een onzekere inkomstenstroom. Dat is risico.

Het extra rendement dat een lening voor een onderneming kan opleveren moet niet alleen worden afgezet tegen de kostprijs van de lening, maar ook tegen de risico’s: de marktontwikkeling, de technologische ontwikkeling, de concurrentie. Kortom, alle ondernemingsrisico’s moeten in de investeringsbeslissing worden gewikt en gewogen. De consequentie van de risico’s is: onbeperkt financieren is onverantwoord. Overigens doordat verschillende geldverstrekkers de ondernemingsrisico’s op verschillende wijze beoordelen, kan het dus goed zo zijn dat geldverstrekker A een financieringsverzoek afwijst dat door geldverstrekker B wordt toegekend. Er is een optimale verhouding tussen eigen vermogen en vreemd vermogen. Het is de uitdaging voor een bedrijf dat optimum te bepalen en te benutten. Dus: geld lenen levert geld op, maar voorkom krediet zonder limiet.

Passend en verantwoord financieren is in de eerste plaats een verantwoordelijkheid voor de ondernemer en diens adviseur. Maar ook van geldverstrekkers mag je op dit terrein  verantwoord gedrag verwachten. Geldverstrekkers die zijn aangesloten bij de Stichting MKB Financiering (SMF) hebben zich gecommitteerd aan de Gedragscode MKB Financiers. In deze gedragscode is onder meer de regel opgenomen dat zij bij hun kredietverlening aan klanten uitgaan van een gezonde en passende financieringsstructuur.

Wilt u meer weten over SMF, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als u zich aanmeldt voor de blogs via deze link krijgt u een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Zo kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken.

De volgende 6 blogs zullen gaan over crowdfunding. Wat is het, hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen. Drie van die zes blogs worden verzorgd door de partners van de Stichting MKB Financiering die actief zijn op het terrein van crowdfunding.

Stichting MKB Financiering

Blog 3: Welke vormen van non-bancaire financiering zijn er?

By | Blog

De markt van non-bancaire financiering maakt al jaren een grote groei door. Naar verwachting houdt die groei de komende jaren aan. Om inzicht te verschaffen in het grote aanbod van financieringsmogelijkheden geven wij in deze blog een hoofdverdeling van de aanbieders van financiering. De oprichting van de Stichting MKB Financiering is mede mogelijk gemaakt door een tiental aanbieders in de markt. In onderstaand overzicht zijn zij in de verschillende rubrieken vermeld. In toekomstige blogs zullen we nader ingaan op de kenmerken en mogelijkheden per soort.

 • Crowdfunding
  Een (grote) groep investeerders/beleggers (veel, maar niet uitsluitend particulieren) investeert gezamenlijk in één project of onderneming. Het bijeenbrengen van vraag en aanbod vindt plaats op het internet via een crowdfunding platform. Alvorens een project wordt gepubliceerd vindt een zorgvuldige kredietbeoordeling door het platform plaats. Het platform verzorgt de administratieve afhandeling van de geldstromen en faciliteert het proces van de toekomstige terugbetaling van rente- en aflossing.
  Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  Collin Crowdfund
  Funding Circle
  October
 • Direct lending
  Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk werken soms meerdere geldverstrekkers samen die tezamen geld investeren in een fonds dat vervolgens als financier optreedt voor ondernemers. Een speler in de markt die inmiddels 10 jaar actief is, is Qredits. Onder de categorie Direct lending vallen veel van de nieuwe aanbieders. Er zitten vaak grote, vaak ook buitenlandse, corporates achter die zorg dragen voor de funding. Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  Dynamic Credit
  Fiduciam
  FundIQ
  Spotcap
 • MKB beurs
  Een platform waarbij beleggers rechtstreeks kunnen investeren in MKB bedrijven. Dat kan in de vorm van (certificaten van) aandelen en obligaties (leningen). De (certificaten van) aandelen en de obligaties zijn verhandelbaar. Dat is een belangrijk onderscheid tussen crowdfunding en MKB beurzen. De partner van SMF die in deze categorie valt is:
  NPEX
 • Objectfinanciering
  Financiering waarbij de lening onlosmakelijk is verbonden met het object wat er mee wordt gefinancierd. De bekendste vormen zijn hypotheek op onroerend goed, leasing en factoring. Leasing en factoring zijn ingeburgerde alternatieven voor het traditionele bankfinancieren. Nieuwe aanbieders op dit terrein hebben de markt verrijkt met nieuwe productvormen en –voorwaarden.
 • Leasing
  Er zijn twee vormen:
  Financial lease is juridisch een annuïteitenlening op een object (auto, machine, etc.)
  Operational lease is juridisch een leenovereenkomst, waarbij de gebruiker een kooprecht heeft aan het einde van de huurperiode. Leasing wordt zowel door banken als door zelfstandige aanbieders aangeboden. Non-bancaire lease aanbieders kunnen ook geschaard worden onder de categorie “Direct lending”, vanwege  hun wijze van funding. Binnen de markt is het usance objectfinanciers toch als een aparte categorie te vermelden. Er zijn gesprekken gaande met potentiële partners van SMF die in deze categorie vallen. Voor leasemaatschappijen is de volgende branche organisatie actief:
  NVL
 • Factoring
  Debiteurenfinanciering. De factormaatschappij verstrekt als financiering een voorschot op de uitstaande vorderingen van een onderneming. De voorwaarden en condities waaronder nieuwe factormaatschappijen dit doen, wijken behoorlijk af van de traditionele factormaatschappijen. De groei van het aantal factormaatschappijen is groot.
  Net als leasing vallen niet bancaire factoring aanbieders ook onder de categorie “Direct lending”, vanwege  hun wijze van funding. Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  – Voldaan
  – Boozt24
 • Kredietunies
  Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging (van ondernemers) zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. In landen als USA, Canada en UK spelen Kredietunies een grote rol in de financiering van MKB bedrijven. In Nederland zijn inmiddels enkele tientallen unies actief. Het volume van hun kredietverlening is nog bescheiden.
  Individuele kredietunies zijn niet als partner aangesloten bij SMF.  Er zijn twee overkoepelende organisatie werkzaam, te weten:
  Vereniging Samenwerkende Kredietunies
  – Kredietunie Nederland
 • Private equity
  Investeerders die rechtstreeks of d.m.v. een investeringsvehikel investeren in ondernemingen, veelal in de vorm van aandelenkapitaal, vaak in combinatie met achtergestelde leningen. Er zijn veel verschillende private equity financiers en er worden veel etiketten op geplakt als: accelerators ofwel incubators, business angels, informal investors, investeringsmaatschappijen, mezzaninefondsen, participatiemaatschappijen, seedfunds, venture capitalist, etc. Zij allen hebben gemeen dat zij risicovoller investeren dan andere financiers. Het verschil in riskappetite van de verschillende aanbieders is groot.
  Individuele private equity partijen zijn niet als partner aangesloten bij SMF.  Er zijn verschillende overkoepelende organisatie werkzaam, te weten:
  – NVP
  – BAN

In aanvulling op de genoemde geldverstrekkers kunnen ondernemers gebruik maken van andere kanalen, zoals:

 • Ketenfinanciering
 • FFF: Family, friends en fans
 • Informal investors
 • Inbreng van eigen middelen

In de komende maanden gaan wij in de blogs dieper in op de verschillende financieringsvormen. Heeft u daar interesse in, meldt u zich dan aan via deze link. U krijgt dan een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken.

De volgende blog zal gaan over de vraag van verantwoord krediet verlenen.

Stichting MKB Financiering

Blog 2: Enkele sprookjes over het nieuwe financieren.

By | Blog

Waar haalt een MKB ondernemer financiering voor zijn bedrijf vandaan? Bij een bank natuurlijk….of toch niet? Wanneer gesproken wordt over ondernemingsfinanciering bestaan er enkele hardnekkige misverstanden. Misverstanden die inmiddels zó ver van de werkelijkheid af staan dat wij ze zelfs sprookjes noemen. In deze blog gaan wij op 3 sprookjes nader in. 

Sprookje 1: Er zijn slechts 3 banken.
Velen denken dat wanneer een bedrijf in Nederland financiering nodig heeft er slechts keuze is uit 3 banken. Men weet wel dat er alternatieven zijn zoals crowdfunding of iets dergelijks. Maar dat is voor bedrijven die geen “gewone” financiering kunnen krijgen, toch? Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Wie in sprookjes wil blijven geloven hoeft deze blog niet verder te lezen. De werkelijkheid is namelijk anders. Het klopt dat drie banken nog dominant zijn in de markt voor ondernemingsfinanciering. Nog wel. Maar er zijn inmiddels honderden  alternatieven beschikbaar. Zo veel en zo goed dat wij liever niet meer spreken van alternatieve financiering, maar gewoon van ondernemingsfinanciering: financiering door non-bancaire geldverstrekkers.

Sprookje 2: Alternatieve financiering is voor bedrijven die geen bankfinanciering kunnen krijgen.
Is Non-bancaire financiering voor bedrijven die geen bankkrediet kunnen krijgen? Nee dus! Non-bancaire geldverstrekkers verstrekken alleen krediet aan financierbare ondernemingen. Daarom is het voor bedrijven tegenwoordig een cadeau dat ze kunnen kiezen uit zo veel aanbieders! Waarom zou je naar een bank gaan als je ook elders financiering kan ophalen? Wie weet past een andere geldverstrekker veel beter bij jou, bij jouw onderneming, bij jouw business, bij jouw branche, bij jouw imago!

En ja, het klopt dat er ook bedrijven zijn, wiens financieringsverzoek door een bank is afgewezen, die zich wenden tot andere financiers. Het is een verrijking van de markt, dat die mogelijkheden er tegenwoordig zijn. Want is een bedrijf wiens financiering door een bank is afgewezen slecht? Zeg dat niet tegen de ondernemer: ondernemers zien kansen, waar banken risico’s zien. De nieuwe financiers wegen kansen en risico’s soms anders. Zij maken  een bewuste afweging van kansen en risico’s en nemen vervolgens hun beslissing. Nieuwe financiers maken daarom soms andere keuzes dan banken. Dat is een verrijking van de financieringsmarkt en een zegen voor het ondernemerschap.

Sprookje 3: Non-bancaire financiering is duur.
Ook dit is een hardnekkig misverstand. In feite worden appels en peren met elkaar vergeleken. Bancaire en niet bancaire financiering zijn verschillende producten. Er gelden andere voorwaarden en vooral ook andere zekerheden. Als je daar rekening mee houdt zijn de verschillen een stuk kleiner. Bovendien wordt het tarief van non-bancaire financiering niet verhoogd door aanvullende kosten en provisies. Voor een werkkapitaalkrediet betaalt een MKB onderneming bij een bank rente. Daar bovenop komen provisies waardoor het betaalde tarief meer is dan alleen de rentevergoeding. Non-bancaire aanbieders rekenen alleen de afgesproken debetrente. Zij vragen daarbij vaak minder zekerheden dan banken. Daardoor houdt de onderneming meer toekomstige financieringscapaciteit beschikbaar. Dit biedt meer flexibiliteit en vrijheid.

Ondernemers en hun adviseurs die graag meer willen weten over de ontwikkelingen op het terrein van ondernemingsfinanciering nodigen wij graag uit zich aan te melden voor de blogs van Stichting MKB Financiering. Dit kunt u doen via deze link. U krijgt dan een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. U wordt verder niet benaderd voor andere zaken. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken. Uw klanten zullen u er dankbaar voor zijn.

De volgende blog zal gaan over de verschillende vormen van non-bancaire financiering.

Stichting MKB Financiering

Blog 1: De Stichting MKB Financiering nodigt je uit.

By | Blog

 

De Stichting MKB Financiering nodigt je uit.

Toegang tot financiering is voor MKB ondernemers veel lastiger dan in het verleden. Banken hebben een terugtrekkende beweging gemaakt in het financieren van het midden- en kleinbedrijf. Hierdoor is ruimte vrijgekomen voor het ontstaan van nieuwe vormen van MKB financieringen: non-bancaire financiers veroveren een plaats in de financieringsmarkt. In de afgelopen jaren zijn er honderden nieuwe aanbieders van MKB financieringen op de markt gekomen. Een ware groeistuip die zeer welkom is. Maar dit nieuwe aanbod heeft het voor de ondernemer en diens adviseur nog niet eenvoudiger gemaakt. De markt is ongereguleerd en kent veel nieuwe, voor het grote publiek onbekende spelers. Daardoor is, ondanks het grote aanbod van financiers, de toegang tot financiering voor MKB bedrijven nog niet echt eenvoudiger geworden. Het financieringsspel is veranderd: de markt heeft behoefte aan nieuwe spelregels en regulering.

De Stichting MKB Financiering (SMF) is in najaar 2018 opgericht, mede op initiatief van een aantal financiers en met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Denk hierbij aan het vergoten en verbreden van het aanbod van non bancaire financieringen, maar zeker ook aan het bevorderen van het vergroten van de kennis omtrent het nieuwe financieren bij de meest betrokken partijen: ondernemers en hun adviseurs. Wanneer zij meer kennis hebben over de nieuwe aanbieders, hun producten en werkwijzen, dan zullen zij gemakkelijker de weg vinden naar de non bancaire financiers.

SMF stelt dat het van cruciaal belang is dat de markt van het “nieuwe financieren” zich reguleert. In een gereguleerde markt weten klanten en adviseurs wat ze van geldverstrekkers mogen verwachten. Eén van de eerste acties van de Stichting was dan ook het opstellen van een gedragscode voor MKB Financiers, compleet met professionele klachtenprocedure. Bij de Stichting aangesloten geldverstrekkers committeren zich aan de gedragscode, waarbij betrouwbaarheid en integriteit kernbegrippen zijn.

Een volgend speerpunt van de Stichting MKB Financiering is het geven van voorlichting en informatie over het nieuwe financieren. Daarom plaatst de Stichting met ingang van vandaag wekelijks een (korte) blog met informatie over gezonde en moderne financieren. De blogs richten we in eerste instantie op de professional die zijn klanten begeleidt in financieringsvraagstukken. Uiteraard zijn ook de ondernemers zelf en bankiers van harte uitgenodigd de blogs te volgen. Des te meer betrokken partijen kennis vergaren over het nieuwe financieren des te sneller groeit de markt naar volwassenheid. En daar zijn alle betrokkenen bij gebaat.

Daarom nodigen wij u uit zich aan te melden voor de blogs. Dit kunt u doen via deze link. U krijgt dan een seintje wanneer er een nieuwe blog is geplaatst. U wordt verder niet benaderd voor andere zaken. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken. Uw klanten zullen u er dankbaar voor zijn.

De volgende blog zal gaan over enkele misvattingen omtrent het nieuwe financieren.

 

Stichting MKB Financiering