All Posts By

Daphne

Blog 22: Leasing: een klassieke financieringsvorm die perfect past in het instrumentarium van non-bancaire financieringsvormen.

By | Blog

In blog 19 schreven wij al: de markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit. Niet alleen met nieuwe aanbieders en producten, er zijn ook traditionele non-bancaire producten zoals factoring en leasing, beide zogeheten “objectfinanciering”. De aanbieders van objectfinanciering zijn zowel banken als zelfstandige financieringsmaatschappijen. Objectfinanciering bewijst dat traditionele financieringen zéker ook van deze tijd zijn. Mede omdat de financiering rechtstreeks aan de investering verbonden is, past objectfinanciering perfect in de gedachte van het nieuwe financieren. In deze blog belichten we leasing.

De werking van leasing is te vergelijken met een hypothecaire geldlening: met een hypothecaire geldlening financier je een pand, terwijl je met leasing andere vaste activa financiert. De meest bekende en geaccepteerde vorm van leasing is autolease, maar ook andere activa zijn te leasen: productieapparatuur, magazijninrichting, kantoorinventaris en computers. Leasing had vroeger het imago duur te zijn. In het huidige financieringspalet lijkt dat niet terecht te zijn. Sinds de economische crisis heeft leasing aan populariteit gewonnen en maakt het een substantieel deel uit van de non-bancaire financiering.

Twee basisvormen
Er zijn twee basisvormen van leasing:

 1. Financial lease – Dit is juridisch een zuivere leenvorm, net als een lening bij een bank of bij een crowdfundingsplatform. Het is een annuïteitenlening, rechtstreeks gekoppeld aan een specifiek object. In de looptijd van het contract wordt de lening volledig afgelost.
 1. Operational lease – Dit is juridisch niet een leenvorm, maar een vorm van huur. Gedurende de looptijd van het contract huur je het object tegen de overeengekomen leaseprijs. Aan het einde van de looptijd word je in de gelegenheid gesteld het object te kopen tegen een restwaarde van 5 à 10%. Operational lease biedt naast financiering extra mogelijkheden, want binnen deze vorm van leasing bestaat de mogelijkheid om aanvullende diensten mee te leasen: verzekering, onderhoud enzovoort.

De keuze voor de leasevorm kent theoretische en praktische afwegingen. Omdat operational lease in feite huur is, verwerf je niet het bezit van het object. Het komt dus ook niet op de balans en daardoor worden financiële ratio’s beïnvloed. Omdat financiers een bedrijf onder meer op financiële ratio’s beoordelen, kan het aantrekkelijk zijn om die ratio’s (positief) te beïnvloeden.

Voorbeeld verschillende leasevormen (alle bedragen x € 1.000)
Onderneming ‘De Snelle Koerier’ heeft vijf bestelbussen. Ze zijn alle vijf operationeel geleased, dus juridisch gehuurd. Ze worden niet opgenomen op de balans. De balans ziet er als volgt uit:

Balans De Snelle Koerier

Inventaris 25 Eigen vermogen 35
Overige 15    
Liquide middelen 10 Overige 15
Balanstotaal 50 Balanstotaal 50

De solvabiliteit van het bedrijf bedraagt: (eigen vermogen)/(balanstotaal) = 35/50 = 70%. Dat is hoog. Daar zijn financiers van gecharmeerd.

 

Een andere onderneming, ‘De Flitskoerier’, heeft ook vijf bestelbussen. Ze zijn alle vijf financieel geleased. Qua inventaris en overige is Flitskoerier exact gelijk aan de eerder genoemde Snelle Koerier. Door de andere leasevorm toont de balans echter een ander beeld:

Balans De Flitskoerier

Inventaris 25 Eigen vermogen 35
Bestelbussen 150 Leasecontracten 150
Overige 15    
Liquide middelen 10 Overige 15
Balanstotaal 200 Balanstotaal 200

De solvabiliteit van dit bedrijf bedraagt 35/200 = 17,5%. Dit percentage verschilt behoorlijk van dat van De Snelle Koerier. En dat, terwijl de ondernemingen nagenoeg hetzelfde zijn.

 

Conclusie
De twee ondernemingen zijn nagenoeg hetzelfde, maar ze hebben voor de financiering van hun wagenpark verschillende financieringsvorm gekozen. Door die keuze presenteren zij sterk verschillende balansen. Een bedrijf dat belang hecht aan de balanspresentatie, kan deze door de juiste keuze van de financieringsvorm beïnvloeden. Dat is één van de kenmerken van leasing. In de volgende blogs gaan wij nader in op de overige productkenmerken van leasing plus de voor- en nadelen ervan.

 

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019
Leasing is één van de vormen van non bancaire financiering. Het financieringsaanbod  is zo divers geworden, dat het voor ondernemers een uitdaging is geworden de best passende financiering te selecteren. Daardoor wordt de ril van financieringsadviseurs belangrijker: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke geldverstrekker het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich nog aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Blog 21: Factoring: Meer dan alleen een financieringsinstrument.

By | Blog

Twee weken geleden is in blog 19 objectfinanciering in het algemeen en factoring in het bijzonder besproken. Factoring is debiteurenfinanciering. Het is een financieringsinstrument dat door ondernemers gericht kan worden ingezet, zowel voor de overbrugging van korte termijn liquiditeitskrapte als voor de structurele financiering van het werkkapitaal. Factoring is daarmee één van de mogelijkheden om de liquiditeit van een onderneming gericht te sturen.

Voorwaarden om factoring aan te vragen
Financieren op basis van factoring onderscheidt zich in essentie van andere financieringsvormen. Voor de andere financieringsvormen zijn de financiële positie en rentabiliteit van de kredietaanvrager de belangrijkste beoordelingscriteria. Bij factoring is dat anders, hier is de kwaliteit van de debiteuren – dus de kwaliteit van de afnemers van de kredietaanvrager – een belangrijk beoordelingscriterium. Extreem gesteld kan men zeggen: een slecht bedrijf met goede debiteuren is met factoring goed financierbaar. Deze stelling is de voedingsbron geweest van de misvatting dat factoring the lender of last resort is. In het moderne ondernemen wordt meer belang gehecht aan focus. Moderne ondernemers focussen zich sterk op hun core business. Juist voor succesvolle en financieel sterke bedrijven kan het uitbesteden van debiteurenbeheer dan helpen.

De klassieke factoring van de volledige debiteurenportefeuille op basis van een vaste contracttermijn met een duur van één of twee jaar is gericht op bedrijven met omzetten vanaf enkele miljoenen euro’s. Afgelopen jaren is met de komst van veel nieuwe factormaatschappijen een grote verandering teweeg gebracht.  ‘Nieuwe’ factormaatschappijen kennen minder beperkingen en daardoor ook andere doelgroepen. Zij  richten zich op grote én kleine ondernemingen. Ook zzp’ers kunnen er terecht. De filosofie van de nieuwe generatie factormaatschappijen is nog nadrukkelijker: het gaat om de te bevoorschotten factuur. Als een factuur bevoorschotbaar is, zijn nieuwe maatschappijen bereid tot factoring. Sluit je een overeenkomst met zo’n factormaatschappij, dan bepaal je zelf welke facturen van vooraf geselecteerde debiteuren je al dan niet instuurt ter bevoorschotting. Als de factormaatschappij de factuur ontvangt, wordt deze binnen 24 uur beoordeeld en bij goedkeuring direct betaald.

Het vinden van de juiste factormaatschappij is nog niet zo eenvoudig, want het aanbod is groot. Wie deze markt niet kent, doet er goed aan zich te oriënteren alvorens een keuze te maken. Het is het overwegen waard de visie van een onafhankelijk financieringsadviseur te vragen.

De voor- en nadelen van factoring
Een belangrijk aspect van factoring is: liquiditeit. Een bedrijf beschikt snel na het versturen van de facturen al over het geld. Dit is voor groeibedrijven interessant, want snelle groei gaat gepaard met groeiende investeringen in voorraad en activiteiten. Vervolgens groeit in zo’n situatie ook de debiteurenportefeuille. Groeibedrijven lopen daardoor het risico van liquiditeitstekort, of zelfs van liquiditeitsspanning. Door factoring houdt de liquiditeitsstroom de groei van de onderneming bij. Een bijzonder voordeel van American factoring is dat de factormaatschappij zich bij de beoordeling van de financieringsaanvraag niet primair baseert op de kredietwaardigheid van de verkoper van de factuur (crediteur), maar op die van de debiteur (klant) van de onderneming. Een bedrijf met slechts één of enkele opdrachtgevers wordt door een bank niet gemakkelijk gefinancierd vanwege het te hoge (concentratie)risico. Een factormaatschappij heeft hier doorgaans geen probleem mee, mits een afgeronde prestatie is geleverd en aan overige voorwaarden is voldaan.

Ten slotte biedt factoring de mogelijkheid van meer diensten dan alleen financiering. Aan een factormaatschappij kan het volledige debiteurenbeheer worden uitbesteed, zodat de onderneming zich volledig kan focussen op de eigen core business. Bijkomend voordeel is dat de commerciële en persoonlijke relatie tussen de ondernemer en diens klanten niet worden beïnvloed doordat men zelf het debiteurenbeheer moet voeren. Een bron van zorg en irritatie is uitbesteed aan een professionele, gespecialiseerde partij.

Factoring een normale financieringsmethode. Sterker nog, het past goed in de huidige tijd, waarbij ondernemers zich concentreren op hun core business. Het oude imago dat een bedrijf dat gebruik maakt van factoring ‘niet gewoon financierbaar’ zou zijn verwaterd gelukkig. Factoring is geschikt voor professionele bedrijven en professionals die kwalitatief goed debiteurenbeheer willen voeren. Een ander veelgehoord nadeel vindt ook zijn oorsprong in het imago: factoring zou duur zijn. Dat klopt als je de kosten van factoring afzet tegen alleen de kosten van financiering bij bijvoorbeeld een bank. Omdat factoring meer biedt, gaat die vergelijking niet op. Het is aan de ondernemer om te beoordelen wat de waarde is van de snelle beschikbaarheid van het geld, en van de uitbestede handeling en het beheer. Voor kleine en middelgrote bedrijven kan de uitbesteding van het debiteurenbeheer aantrekkelijk zijn. Een aandachtspunt is de looptijd van het contract. Bij de traditionele factoring, die niet tussentijds beëindigd kan worden, kun je één of twee jaar gebonden zijn.

Doordat de factormaatschappij kritisch naar de debiteuren van zijn klanten kijkt, word je als ondernemer gestimuleerd om heel bewust te kiezen met wie je zaken doet. Een ‘foute’ klant kan immers nadelig voor je bedrijfsfinanciering zijn.

Afrondend
Al met al is factoring een reeds lang bestaande, inmiddels goed doorontwikkelde vorm van non-bancaire financiering van B2B ondernemingen. Het is een financieringsinstrument dat door ondernemers gericht kan worden ingezet, zowel voor de overbrugging van korte termijn liquiditeitskrapte, voor de structurele financiering van het werkkapitaal als ook voor het professionaliseren en uitbesteden van debiteurenbeheer.

 

Stichting MKB Financiering

 

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

 

Naschrift:        Congres 29 oktober 2019 bijna volgeboekt
Factoring en andere vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.
Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan nog via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Blog 20: Gastblog Boozt24: Cashflow problemen: 8 manieren om ze te voorkomen.

By | Blog

In het kader van voorlichting en informatie over verschillende financieringsvormen verzorgt SMF een aantal blogs over onder andere factoring. Factoring is bij velen bekend als een financieringsvorm die goed bruikbaar is bij cashplanning en verbetering binnen ondernemingen. Het blog van vandaag gaat in op de vraag wat een ondernemer kan doen om tekorten in de cashflow te voorkomen of op te lossen en welke rol factoring daarin kan spelen. Het blog is een gastblog, verzorgd door Boozt24, een door SMF erkende MKB financier:

 Het kan het beste bedrijf overkomen: kortstondig geldgebrek. Maar het hóeft u niet te overkomen. Problemen rond de cashflow zijn namelijk te vóórkomen. Acht manieren voor goed cashflowmanagement:

 1. Cashflow forecasting
  Het lijkt een open deur, maar inzicht geeft houvast en controle. Zet voor de komende twaalf maanden de verwachte inkomsten en uitgaven op een rij. Onderbouw alle cijfers en voorkom nattevingerwerk. De verkoopcijfers moeten realistisch zijn en wees behoudend in uw berekeningen. Het is leuker om verrast te worden met betere resultaten dan in de problemen te raken door tegenvallende cijfers. Een degelijke blik in de toekomst maakt eventuele knelpunten snel inzichtelijk en stelt u in staat daarop te anticiperen.
 1. Korting voor vroeg betalen
  Bent u afhankelijk van enkele grote, vaste klanten, dan kan het lonen ze een korting te geven bij snelle betaling. Spreek met uw klanten af dat zij een korting krijgen op facturen die binnen een voor u gunstige termijn worden betaald. Dit is een dure oplossing, maar kan zorgen voor meer voorspelbaarheid en eerdere betaling.
 1. Periodieke facturering
  Bij langlopende projecten kunt u wellicht afspraken maken over een maandelijkse of periodieke factuur. Zelfs als het bedrijf in kwestie een betaaltermijn hanteert van zestig dagen, krijgt u na de eerste twee maanden toch maandelijks een geldbedrag binnen. Dit kan bij langlopende projecten gunstiger zijn dan een deel vooraf en een deel bij afronding – zie volgende punt.
 1. Aanbetalingen
  Opdrachtgevers die liever niet maandelijks betalen voor langlopende projecten – omdat dit administratief meer werk is – zijn wellicht wel bereid te werken met een aanbetaling. Voorafgaand aan de werkzaamheden stuurt u een factuur voor, bijvoorbeeld, 30 procent van het totaalbedrag. Dit geeft u direct meer financiële ruimte. Het resterende bedrag wordt na oplevering gefactureerd.
 1. Debiteurenbeheer
  Wacht niet met het na bellen van uw facturen totdat zij vervallen zijn. Als er een probleem is met een factuur dan wilt u daar niet pas achter komen als de betaling al verlaat is. Bel vóór vervaldatum om te controleren of de factuur is aangekomen en of deze correct is volgens de klant. Eventuele problemen kunt u dan nog voordat de factuur vervalt oplossen en zo alle bezwaren die tijdige betaling in de weg staan wegnemen.
 1. PO-nummers
  Veel grote bedrijven werken met PO-nummers (inkoopnummers). Heeft u net een project afgerond, dan is het niet prettig om nog twee weken te moeten wachten op een PO-nummer, en vervolgens nog zestig of negentig dagen te moeten wachten op de betaling. Vraag een PO-nummer dan ook ruim voor afronding van de opdracht aan. Of nog beter: voorafgaand aan de opdracht. Het maakt daarbij niet uit of er wordt gewerkt met een betaling in één keer, aanbetalingen of periodieke facturen. Soms is het mogelijk om één PO-nummer te krijgen voor elke factuur.
 1. Heldere en concrete afspraken als je moet toegeven aan klant voorwaarden
  Grote kans dat in uw algemene voorwaarden een betaaltermijn van veertien of dertig dagen wordt genoemd. Maar als u werkt met grote partijen is dat in de praktijk vaak niet haalbaar. De grootste partij heeft meestal het laatste woord. Maak dan op z’n minst goede afspraken en spreek af hoe het betaalproces in zijn werk zal gaan: wat zijn de facturatiemomenten? Kunnen we al een PO-nummer krijgen? Naar wie of welke afdelingen moet de factuur worden gestuurd? En hoe verloopt het accorderingsproces? Zo zorgt u ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan.
 1. Werk met voorwaartse financiering
  Kan uw bedrijf het zich niet veroorloven om lang te wachten op geld, bijvoorbeeld omdat u sinds kort tijdelijke of extra personeelslasten heeft die elke maand moeten worden betaald? Dan is voorfinanciering ofwel factoring een verstandige keuze. Bij voorfinanciering worden al uw facturen binnen 24 uur na te zijn verstuurd, voor een deel voorgeschoten. Is de factuur uiteindelijk door uw klant voldaan, dan volgt het resterende deel. Zo heeft u te allen tijde beschikking over cash.

Auteur: Judith Verloop, is CEO van BOOZT24

Volgende week verzorgt SMF het blog, ook weer over factoring. In dat blog wordt aandacht besteed aan de voor- en nadelen factoring.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019
Factoring en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.
Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan nog kaarten kopen via: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

 

Blog 19: Objectfinanciering: non-bancaire financiering bevat ook klassieke financieringsvormen.

By | Blog

De markt van non-bancaire financiering van MKB bedrijven groeit. Niet alleen het aantal aanbieders neemt toe, ook de verscheidenheid aan aanbieders neemt toe. In de voorgaande weken is aandacht besteed aan crowdfunding en direct lending. In de komende weken leggen wij de focus op enkele traditionele financieringsvormen die een volwaardig onderdeel zijn van het non-bancaire financieringsaanbod voor het MKB.

De term ‘objectfinanciering’ is een verzamelnaam voor de zakelijke financieringen waarbij de financiering in directe relatie staat met de investering. Met andere woorden, financiering en investering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De investeringen worden per object gefinancierd. Investeringen die geschikt zijn voor objectfinanciering zijn:

Investering Financieringsvorm
Onroerend goed Hypothecaire geldlening
Bedrijfsmiddelen zoals auto’s, machines Leasing
Voorraad, debiteuren Factoring

De aanbieders van objectfinancieringen zijn zowel banken als zelfstandige financieringsmaatschappijen. Objectfinanciering bewijst dat traditionele financieringen ook van deze tijd zijn. Mede omdat de financiering rechtstreeks aan de investering verbonden is, past objectfinanciering perfect in de gedachte van het nieuwe financieren.

Aanbieders van hypothecaire geldleningen zijn traditioneel voornamelijk banken. In toenemende mate zien we ook financiers uit de categorieën crowdfunding en direct lending deze financiering aanbieden. Deze zijn in voorgaande blogs beschreven. Leasing had in het verleden het imago duur te zijn, maar dat is niet terecht. In relatie tot de (andere) nieuwe financieringskanalen is leasing niet bijzonder duur. Factoring had het imago dat het alleen voor grotere bedrijven toepasbaar is, dat het duur is en dat het vooral bedoeld is voor bedrijven die geen andere financiering kunnen krijgen. Deze beeldvorming is achterhaald: factoring is efficiënt, betaalbaar en een welkome aanvulling op de financieringsalternatieven. In de komende weken besteden wij in onze blogs specifiek aandacht aan factoring.

Factoring is debiteurenfinanciering: een ondernemer draagt zijn debiteuren over aan een factormaatschappij. Ook het debiteurenrisico kan worden overgedragen, dan spreekt men van American factoring. In feite verkoop je dan de vordering aan de factormaatschappij. De factormaatschappij betaalt goedgekeurde vorderingen onmiddellijk uit. Als ondernemer hoef je dus niet te wachten totdat de klanten de facturen hebben betaald. Voordeel: je beschikt snel over geld en de financiering “ademt mee” met de toe- en afname van de debiteuren stand.

Er zijn factormaatschappijen die de mogelijkheid bieden de diensten uit te breiden naar meer dan financiering alleen. Bijvoorbeeld  uitbreiding met additionele services als verzekering, facturatie en het debiteurenbeheer. In feite beschikt de onderneming dan over een ‘externe afdeling debiteurenadministratie’ inclusief snelle betaling. Het biedt de ondernemer de ruimte zich te focussen op zijn core-business. De snelle betaling van de facturen kan oplopen tot 80% à 95% van het factuurbedrag (het verkoopbedrag minus een percentage voor de factormaatschappij in verband met kosten en rente, maar ook een inhouding om het risico van wanbetaling mee af te dekken).

Voorafgaand aan de factorovereenkomst wordt de debiteurenportefeuille door de factormaatschappij beoordeeld op ‘factorabiliteit’. Factoring richt zich specifiek op B2B facturen. Gebruikelijk worden deelfacturen en facturen van debiteuren die tegelijkertijd ook crediteur zijn van de onderneming uitgesloten.

In het verleden was factoring alleen mogelijk indien een bedrijf zijn gehele portefeuille onderbracht bij de factormaatschappij. Tevens moest de totale bedrijfsomzet minimaal enkele miljoenen bedragen. De klassieke wijze van factoring was niet geschikt voor kleinere ondernemingen. Dat is veranderd. In factorland heeft zich in de afgelopen jaren namelijk een vernieuwing voorgedaan. Er zijn nieuwe factormaatschappijen ontstaan, met een nieuwe kijk op factoring. Factoring van de gehele debiteurenportefeuille is niet meer noodzakelijk. Tegenwoordig is het mogelijk om op debiteurbasis (en zelfs op factuurbasis) te beslissen of je de vorderingen aan de factormaatschappij overdraagt of niet. Een ondernemer sluit met de factormaatschappij een overeenkomst en vervolgens heeft hij de vrijheid om individuele facturen al dan niet ter bevoorschotting aan te leveren. Deze dienen uiteraard wel aan afgesproken voorwaarden en condities te voldoen, maar verder heeft de onderneming veel meer vrijheid en keuzemogelijkheden. Dankzij deze vernieuwing is dit financieringsinstrument bereikbaar geworden voor mkb-ondernemers en ZZP’ers.

Afrondend
Factoring is een financieringsinstrument dat door ondernemers gericht kan worden ingezet, zowel voor de overbrugging van korte termijn liquiditeitskrapte als voor de structurele financiering van het werkkapitaal. In het volgende blog wordt aandacht besteed aan de voor- en nadelen factoring.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

 

Stichting MKB Financiering

 

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Factoring en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Blog 18: Keurmerk – Erkend MKB Financier

By | Blog

Op 10 september 2019 heeft de Stichting MKB Financiering (SMF) bekend gemaakt aan welke non-bancaire financiers het keurmerk “Erkend MKB Financier” is toegekend. Met de introductie van het keurmerk is een belangrijke stap gezet naar verdere professionalisering van de markt van non-bancaire (alternatieve) financiering. Non-bancaire financiering is in Nederland in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Uit onderzoek van SMF blijkt dat non-bancaire financiers in 2018 meer dan € 1 miljard financiering hebben verstrekt aan ondernemers in het MKB. Dit volume zal in de komende jaren verder toenemen, waardoor naar verwachting binnen enkele jaren 1/3 deel van alle MKB financieringen (tot € 1 miljoen) wordt verstrekt door deze nieuwe, non-bancaire geldverstrekkers.

Een markt die zó hard groeit, heeft behoefte aan regulering. Daarom is in 2018 SMF opgericht, waarbij één van de speerpunten is: “Het bevorderen van de professionaliteit en samenwerking tussen MKB financiers, onder meer via een gedragscode”. Een onafhankelijke deskundige voert audits uit ter beoordeling of financiers aan de gedragscode voldoen.

Belangrijke aandachtspunten binnen de audit zijn onder andere:
• Tarifering
• Degelijke organisatie en werkprocessen
• Deskundigheid en professionaliteit
• Transparantie in communicatie, tarifering en provisies
• Klachtenprocedure
• Beleid van passend en verantwoord financieren
Financiers met het keurmerk zijn aangesloten bij Kifid, waardoor ondernemers met een klacht over een financier op een laagdrempelige manier een klacht in kunnen dienen.

In de afgelopen maanden zijn de eerste audits uitgevoerd. Het resultaat van de audits is op 10 september bekend gemaakt. Aan de volgende financiers is het keurmerk “Erkend MKB Financier” toegekend:
Boozt24, factoring
Collin Crowdfund, crowdfunding
Dynamic Credit, direct lending, verschillende zakelijke leenproducten
Fiduciam, direct lending, overbruggingsfinancieringen
Geldvoorelkaar, crowdfunding
Voldaan, factoring
FundIQ, direct lending, achtergestelde leningen
NPEX, MKB beurs
October, Crowdfunding
Qredits, diverse zakelijke leenproducten
Spotcap, direct lending, zakelijke leningen tot 24 maanden

Na 1 jaar worden de erkende financiers gecontroleerd of zij nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het bestuur van SMF zal toezien op naleving van de uitgangspunten. Op basis van ontwikkelingen in de markt zullen de voorwaarden verder worden aangescherpt wanneer het nodig is.

Het belangrijkste doel van SMF is “het bevorderen van een betere toegang tot financiering voor MKB ondernemers”. Het keurmerk draagt daar nadrukkelijk aan bij. Door het inmiddels grote aantal financieringsaanbieders in de markt is het voor ondernemers (en adviseurs) moeilijk een verantwoorde keuze te maken. Het keurmerk “Erkend MKB Financier” maakt de keuze eenvoudiger en veilig.

SMF streeft er naar in de komende jaren zo veel mogelijk financiers te toetsen en zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de MKB financieringsmarkt.

Stichting MKB Financiering
Afdeling Educatie
Keizersgracht 264
1016 EV Amsterdam
https://www.stichtingmkbfinanciering.nl/

29 oktober 2019
Is het keurmerk “Erkend MKB Financier” een opstap naar een keurmerk voor financieringsadviseurs? Dat is een vraag die aan de komt op het eerst volgende congres van de Stichting MKB Financiering op 29 oktober in “De Munt” in Utrecht. Interesse om er bij te zijn? Meld je hier aan: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Erkend MKB Financier- keurmerk bevestigt professionalisering financieringsmarkt

By | Nieuws

Om kwaliteit, professionaliteit en transparantie in de mkb financieringsmarkt te bevorderen, komt Stichting MKB Financiering met het keurmerk Erkend MKB Financier. Dit keurmerk ontvangt een mkb financier bij het voldoen aan de belangrijkste eisen op het gebied van verantwoord en passend financieren van mkb ondernemers en ZZP’ers. Stichting MKB Financiering heeft vandaag de eerste 11 financiers bekend gemaakt die het keurmerk hebben ontvangen.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering: “Deze organisaties onderscheiden zich in de mkb financieringsmarkt en bieden een financieringsoplossing van kwaliteit, geleverd door een professionele organisatie en met transparante voorwaarden en tarieven. Hiermee leveren zij toegevoegde waarde voor het mkb. Het keurmerk biedt houvast voor ondernemers en adviseurs op zoek naar een betrouwbare financier.

Via microkrediet, crowdfunding, leasing, direct lending en factoring komt er steeds meer financiering beschikbaar voor het mkb. Voor ondernemers en adviseurs is het echter lastig om inzicht te krijgen in de kwaliteit en professionaliteit van deze aanbieders.

Stichting MKB Financiering (SMF) heeft om die reden het initiatief genomen om in overleg met ondernemersnetwerken, toezichthouders, banken en non-bancaire financiers een gedragscode op te stellen voor verantwoord en passend financieren. Deze Gedragscode MKB Financiers is op 3 april gepubliceerd, waarna de eerste financiers zich hebben gemeld voor een onafhankelijke audit. Financiers die voldoen aan de gedragscode en de audit positief afronden, ontvangen het keurmerk Erkend MKB Financier.

11 financiers ontvangen keurmerk
De afgelopen maanden is bij de eerste groep mkb financiers getoetst of zij voldoen aan de eisen in de gedragscode. De audit is uitgevoerd door Jaap Koelewijn als onafhankelijk expert en bestuurslid van SMF.

Jaap Koelewijn, deeltijd hoogleraar Corporate Finance aan Nyenrode en bestuurder Governance SMF die de audit heeft uitgevoerd: “Tijdens de uitgevoerde audits heb ik niet alleen gelet op de kwaliteit van de formele processen, maar ook op de intrinsieke motivatie om verantwoord te financieren. Ik was positief verrast over deze eerste groep van financiers die goed kijken naar de juiste manier om financiering in de financieringsmix op te nemen voor het mkb.”

Tijdens de audit zijn de financiers onder andere getoetst op gehanteerde maximale rentetarieven, actieve transparantie over kosten en vergoedingen die betaald worden aan adviseurs, niet misleidende communicatie, passend en verantwoord financieren en het vragen van passende zekerheden.

Uiteindelijk ontvangen 11 organisaties als eerste het keurmerk. Dit zijn Boozt24, Collin Crowdfund, Dynamic Credit, Fiduciam, FundIQ, Geldvoorelkaar, NPEX, October, Qredits, Spotcap en Voldaan.

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de financiers nog voldoen aan de eisen van het keurmerk. Het bestuur van SMF zal toezien op naleving van de uitgangspunten. Op basis van ontwikkelingen in de markt kunnen de voorwaarden voor de gedragscode en bijbehorend keurmerk verder worden aangescherpt.

Onafhankelijk klachtenloket, transparantie en verantwoord communiceren
Alle mkb financiers die het keurmerk ontvangen, hebben zich ook aangesloten bij Kifid, het onafhankelijk klachtenloket voor klachten over financiële dienstverleners. Dit is een voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. Via het klachtenloket kunnen ondernemers op een laagdrempelige manier een klacht indienen over een financier. 

Blog 17: Gastblog Spotcap: “Direct Lending: de term licht zichzelf al toe!”

By | Blog

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) verschillende blogs gepubliceerd over Direct Lending. Als onderdeel van de reeks plaatsen verschillende zakelijke kredietverstrekkers een blog, om een inkijkje te geven in de dagelijkse praktijk. Vandaag het woord aan Spotcap:

Sinds de economische crisis in 2008 is het lastiger voor banken om het mkb te kunnen voorzien in financiering. Een tal van complexe factoren ligt hieraan ten grondslag. Dit heeft geleid tot het ontstaan van een financieringsgat bij het mkb. Een nieuwe groep financiers maakte hierop zijn intrede: de alternatieve financiers. Deze non-bancaire spelers kwamen met financieringsoplossingen, specifiek geschikt voor het mkb. Alternatieve financiering of non-bancaire financiering laat sindsdien jaar na jaar groei zien. Uit onderzoek van de Stichting MKB Financiering blijkt dat ondernemers in 2018 circa 51% meer gebruik hebben gemaakt van alternatieve financiering ten opzichte van 2017.

Binnen de alternatieve (non-bancaire) financieringsmarkt bestaan verschillende vormen van financiering. Spotcap is een direct lender. Een Engelse terminologie die zich niet makkelijk laat vertalen naar het Nederlands. Al geeft de Engelse benaming al veel weg! Direct lending is namelijk het rechtstreeks verstrekken van bedrijfsfinanciering door een geldverstrekker, zonder tussenkomt van de bank of van andere partijen. Zo hebben ondernemers toegang tot een alternatief voor zakelijk krediet. Het gebruik van direct lending door ondernemers als alternatieve financieringsvorm steeg in 2018 met 45% tot 216,2 miljoen euro.

Direct lenders opereren geheel zelfstandig als financier en kunnen kredietaanvragen van a tot z verzorgen. Veelal komt het geld voor de zakelijke leningen van een groep institutionele investeerders die achter een direct lender staan. Ook Spotcap werkt samen met investeerders voor haar kapitaal. De werkwijze is modern, afgestemd op de huidige tijd: het proces vindt geheel online plaats, waarbij een korte doorlooptijd wordt gegarandeerd. We beschikken als organisatie over veel kennis en expertise in financiële dienstverlening en werken zowel via intermediairs als rechtstreeks met mkb-ondernemers.

Een voorbeeld: groei en uitbreiding
Ondernemers die een volgende stap willen nemen met hun bedrijf, komen vaak te staan voor een uitdaging. Een klant van ons, eigenaar van een opkomend kledingmerk, wil graag uitbreiden en doorgroeien. Hij heeft de mogelijkheden, visie, het team… maar onvoldoende financiële middelen. In zo’n situatie is non-bancaire financiering  een goede uitkomst. Men maakt veelal gebruik van slimme technologie om het proces van kredietverlening accuraat én snel te maken. De technologie is niet leidend maar faciliterend, en stelt direct lenders zoals Spotcap en haar kredietanalisten in staat de financieringsbehoefte van ondernemers volledig te begrijpen.

De markt van alternatieve (non-bancaire) financiering groeit sterk. Spotcap speelt een actieve rol in de groei en innovatie van deze sector. Daarom is de organisatie één van de founding partners van Stichting MKB financiering. De Stichting streeft er onder meer naar om alternatieve financiering toegankelijk, transparanten eerlijk te maken.

 

Naschrift van Stichting MKB Financiering
Naast Direct Lending zijn er nog andere vormen van non-bancaire financiering. Het aanbod is groot. De keuze van de best passende geldverstrekker is een uitdaging geworden. Hier ligt een groeiende rol voor de financieringsadviseur / intermediair. Een gespecialiseerde adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019: “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. SMF nodigt je uit deel te nemen. Aanmelden kan via deze link: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

 

Blog 16: Gastblog FundIQ: Mezzanine, een aantrekkelijk alternatief.

By | Blog

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) 4 blogs gepubliceerd over Direct Lending. Eén van de vormen van Direct Lending is mezzanine financiering. Deze vorm van financiering wordt onder andere aangeboden door FundIQ, een founding partner van SMF.

Mezzanine financiering, het woord zegt het al, is een tussenlaag, en wel tussen bankfinanciering en aandelenkapitaal. Vanwege het vrijwel altijd ongedekte karakter heeft deze vorm van financiering een hoger risico. Vaak is zij ook formeel achtergesteld bij de bancaire financiering.
Mezzanine is in veel omstandigheden een interessante optie. Denk aan een overname, een grote investering of andere groeimogelijkheid die gepaard gaat met kapitaalsbehoefte. Niet altijd zal een bank het benodigde bedrag volledig verstrekken. Een deel met eigen aandelenkapitaal financieren is meestal duurder en complexer of er is zelfs een nieuwe aandeelhouder nodig. Juist op het gebied waar een bank niet kan of wil financieren en nieuw aandelenkapitaal onmogelijk of onwenselijk is, biedt mezzanine een oplossing.

Mezzanine is ook zeer aantrekkelijk voor bedrijven die versneld willen groeien. Als een bank niet aanvullend wil financieren, is het fijn dat er een andere partij is die een aantrekkelijk alternatief biedt. Neem bijvoorbeeld J-Club, een bedrijf dat modeaccessoires verkoopt middels het consignatie model. U kent ze wel, de pilaren met oorbellen, zonnebrillen en sjaaltjes bij de Hema. J-Club groeit hard en had financiering nodig om wereldwijd nieuwe winkelketens te kunnen bevoorraden. Als je wil groeien uit de bestaande cashflow, dan gaat dat vaak maar in een gestaag tempo. Door extra te lenen kan de expansie snelheid aanzienlijk omhoog. Uiteraard moet de financiering wel bij de strategie en filosofie van het bedrijf passen.

Mezzanine wordt in Nederland vaak aangeboden door Direct Lenders. Dit zijn meestal kleinere instellingen, met korte lijnen. Besluiten kunnen daardoor snel genomen worden, waar een bank over het algemeen door een langer kredietproces moet. Wel is mezzanine duurder dan lenen bij een bank. Maar omdat je minder aandelenkapitaal hoeft in te zetten, heeft dat beperktere deel aandelenkapitaal juist een beter rendement.
Daarnaast moet er een goede klik zijn. Een mezzanine verschaffer neemt een hoger risico, dat betekent dat er ook sprake is van een intensievere relatie. Een mezzanine verschaffer wil niet mee besturen, maar wel meer betrokken zijn bij het bedrijf. Belangrijk is verder dat de onderneming en de markt waarin zij opereert goed wordt begrepen en het plan wordt gesteund. Over het algemeen voelen deze financiers zich snel comfortabel bij een bedrijf. Veel ondernemers vinden het zelfs fijn om met ons te sparren.

Verder is de informatiebehoefte groter. Het is niet een kwestie van de jaarrekening en businessplan sturen. Wees daar dus goed op voorbereid, het gaat om een diep begrip van de onderneming en de risico’s die daarbij komen kijken.
Meer informatie over de werkwijze is te vinden op de website van FundIQ.

 

Naschrift van Stichting MKB Financiering: Aankondiging congres 29 oktober 2019
Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering wordt door de aanbieders op het internet gepresenteerd en uitgelegd. Sommige financieringen zijn rechtstreeks online aan te vragen. Het aanbod is groot. Het maken van de best passende geldverstrekker is een lastig vraagstuk geworden. Hier ligt onder meer een rol voor de financieringsadviseur. Een gespecialiseerde adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:
“Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.
Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden: https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714

Blog 15: Wanneer komt het keurmerk financieringsadviseur mkb?

By | Blog

Het verkrijgen van een financiering is voor ondernemers belangrijk. Het is vaak essentieel voor de bedrijfsvoering, groei van de onderneming en om de droom van de ondernemer te realiseren. De afgelopen jaren is er sprake van een groot aantal ontwikkelingen die impact hebben op financieringen voor ondernemers.

Veranderende regelgeving, technologische ontwikkelingen en terughoudend beleid van banken hebben bijgedragen aan de toetreding van veel nieuwe financiers. Onderzoek toont aan dat met name non-bancaire financiers een groeiend deel van de financieringen in het mkb voor zijn rekening neemt. Zie Onderzoek non-bancaire financiering 2018. Ook is de rol van de banken veranderd en is voor veel klanten afscheid genomen van de relatiemanager.

Door bovenstaande ontwikkelingen is het financieren van ondernemingen moeilijker geworden. Hierdoor doen ondernemers steeds vaker een beroep op een gespecialiseerde financieringsadviseur mkb. Om de juiste financiering te verkrijgen voor een ondernemer heeft een financieringsadviseur mkb vaardigheden, kennis en kunde nodig en moet integer worden gehandeld. Immers, hij beoordeelt welke oplossingen mogelijk zijn en wat mogelijk de beste partij is die kan leveren tegen de juiste voorwaarden en condities. En wanneer moet je nee zeggen tegen een ondernemer die een financiering wil? Complexe vragen in een snel wisselend speelveld. Het is opmerkelijk dat aan deze beroepsgroep, in tegenstelling tot bijvoorbeeld hypotheekadviseurs, (nog) geen eisen worden gesteld. Niet door financiers en niet door de overheid.

Vanuit de doelstelling om financieringen aan ondernemers toegankelijker te maken, heeft de Stichting MKB Financiering het initiatief genomen tot een verkennend onderzoek naar een keurmerk voor financieringsadviseurs mkb. Hierbij kwamen vragen aan bod als: hoe is de huidige dienstverlening ingericht, kan een keurmerk bijdragen aan een betere dienstverlening op het gebied van financieringen aan ondernemers en wat is nog meer mogelijk?

Belangrijke uitkomst is dat er op het gebied van financieringsadvies veel goed gaat maar ook dat er in feite niet veel is geregeld. Een keurmerk kan daarom een nuttige bijdrage leveren aan het verbeteren van het financieringsadvies aan ondernemers. Uit de gesprekken komt ook naar voren dat het belangrijk is om een ‘community’ van financieringsadviseurs te hebben. De meeste geïnterviewden (financieringsadviseurs mkb, ondernemers, opleiders en financiers) staan positief ten opzichte van zowel een keurmerk als de realisatie van een beroepsgroep. Natuurlijk moet er nog veel gebeuren binnen de nog niet georganiseerde beroepsgroep van financieringsadviseurs mkb. Maar nu de eerste stap is gezet, de wil aanwezig is, moet het toch lukken! Nu is het dan ook het moment om de volgende stap te zetten.

In afwachting van vervolgstappen organiseert Stichting MKB Financiering 29 oktober 2019 een congres voor financieringsadviseurs mkb en andere stakeholders in de financieringsmarkt. Sprekers uit de markt geven hun visie op de ontwikkelingen binnen de markt van financieringsadviseurs en er wordt aandacht besteed aan advies, valkuilen en kennis. Wil jij ook aanwezig zijn, meld je dan hier aan.

Wil je een compleet overzicht van de bevindingen? Download dan hier de Verkenning Keurmerk Financieringsadviseurs mkb.

Wil je meer weten over de Stichting MKB Financiering, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als je jezelf aanmeldt voor de blogs  krijg je een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Zo leer je automatisch meer over de nieuwe financieringsmarkt.

Stichting MKB Financiering

 

Blog 14: Gastblog Fiduciam: De Nederlandse overbruggingsmarkt in opkomst.

By | Blog

In de afgelopen weken heeft Stichting MKB Financiering (SMF) 3 blogs gepubliceerd over Direct Lending. Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Daarom laten wij een aanbieder van Direct Lending, Fiduciam, aan het woord:

“De markt van overbruggingskredieten staat in Nederland nog in haar kinderschoenen. Ook al neemt de vraag naar deze alternatieve manier van financieringen toe, de mogelijkheden van een overbruggingsfinanciering lijken nog onbekend bij het grote publiek.

 Wat is een overbruggingsfinanciering?
Een overbruggingsfinanciering is een korte-termijn lening die veelal wordt gebruikt door het MKB en ondernemers om in vastgoed te investeren. Het idee is dat de overbruggingsfinanciering de vastgoedbelegger de tijd geeft om een reguliere financiering te regelen.
Fiduciam verstrekt overbruggingsfinancieringen waarbij commercieel, semi-commercieel en residentieel vastgoed als onderpand kan dienen. Dit betekent niet dat de gelden van het krediet alleen gebruikt kunnen worden om in vastgoed te investeren. De mogelijkheden zijn breder.

Voorbeeld 1: Wanneer heb je een overbruggingsfinanciering nodig?
Een vastgoedbelegger heeft een goede investeringsmogelijkheid en dient hiervoor een pand aan te kopen. Echter heeft hij hiervoor een afname deadline van twee weken. Zijn huidige financier heeft interesse om een krediet te verstrekken, helaas durft de belegger het risico niet te nemen dat dit voor de afname deadline rond is. De belegger sluit hiervoor een overbruggingsfinanciering af met een looptijd van één jaar en is hiermee in staat het pand aan te kopen voor de gewenste deadline. Het biedt zijn reguliere bank de lange termijn financiering rond te krijgen binnen enkele maanden, waarmee de belegger zijn overbruggingsfinanciering kosteloos kan aflossen.

Voorbeeld 2: Beleggings- & acquisitiefinanciering
Een andere klant, een vastgoedondernemer, bezit een multi-tenant bedrijfsgebouw. Vrij van hypotheek. Er kwam een goede investeringsoptie op zijn pad, echter gezien de commerciële aard van deze investering zag zijn reguliere financier hiervan af. Door op het multi-tenant bedrijfsgebouw een eerste recht van hypotheek te vestigen werd de belegger in staat gesteld het nieuwe bedrijfsgebouw aan te kopen. Dit gaf de ondernemer genoeg tijd om vervolgens waarde toe te voegen middels nieuwe huurders waardoor de kans op een herfinanciering bij zijn reguliere financier enorm is toegenomen.

Voorbeeld 3: Investering in productielijn
Een internationale onderneming in de voedselsector zocht financiering om een nieuwe productielijn op te zetten. Gezien de tijdelijke aard van de financieringswens, was een overbruggingsfinanciering de juiste oplossing voor deze klant. Deze kon worden verstrek door middel van een beleggingsfinanciering, waarbij een eerste recht van hypotheek als zekerheid diende.

Voorbeeld 4. Financiering aandelentransactie
Geen constante huurstroom? Ook dan is een overbruggingsfinancier mogelijk. Een ondernemer legde de vraag voor om een aandelentransactie te financieren. Een eerste recht van hypotheek op een pand in Amsterdam diende als onderpand voor deze transactie, echter zonder huurinkomsten. Dit was mede mogelijk, omdat de rente werden gefinancierd uit eigen inbreng van de ondernemer.

Voorbeeld 5: Transformatieprojecten / bouwfinanciering
Actueel in de onroerend goed markt is de toename van zogeheten transformatieprojecten. Daarop passen bij uitstek overbruggingsfinancieringen. Een voorbeeld is een recente transformatie van een project van grote monumentale zorgwoningen naar studenten kamers. De ontwikkelaar was al eigenaar van het te transformeren pand en had een financiering nodig om de bouw te realiseren. De financiering kon worden verstrekt op basis van de destijds actuele waarde van het pand. Vervolgens groeide de financiering in tranches mee met de verbouwing. Nog voor het afronden van de transformatie toonden andere financiers interesse om de overbruggingsfinanciering definitief over te nemen.”

Afrondend
De cases lopen uiteen, maar zijn slechts een kleine greep uit de mogelijkheden.  Een overbruggingsfinancier als Fiduciam staat open voor velerlei financieringsvragen.

Geïnteresseerd in de blogs van SMF. Schrijf dan hier in.

Stichting MKB Financiering

 

Naschrift:        Aankondiging congres 29 oktober 2019

Direct Lending en andere nieuwe vormen van non bancaire financiering is door aanbieders op het internet zodanig ingericht dat een ondernemer zelf de financieringsaanvraag kan verzorgen. In zo’n situatie lijkt er geen rol te zijn voor een financieringsadviseur. Maar dat is zeer de vraag: immers, een adviseur is (beter) in staat te beoordelen welke aanbieder het beste past in een bepaalde situatie. SMF organiseert over die rol van de adviseur een congres op 29 oktober 2019:

 “Het beroep financieringsadviseur binnen de turbulente financieringsmarkt”.

Dit congres richt zich specifiek op adviseurs die actief zijn op het terrein van ondernemingsfinanciering. Wie zeker wil zijn van een plaats kan zich reeds aanmelden:  https://www.eventbrite.nl/e/tickets-het-beroep-financieringsadviseur-binnen-de-turbulente-financieringsmarkt-64956524714