Monthly Archives

november 2023

Partij voor de MKB Financiering? Kies en stem!

By | Actualiteiten, Nieuws

MKB23De Tweede Kamerverkiezing wordt woensdag 22 november gehouden en bijna alle partijen hebben een paragraaf over mkb-financiering opgenomen in hun programma. Wij lazen 17 partijprogramma’s en noteerden de punten die een link hebben met investeren, financieren en start-ups, om uit te zoeken welke partij de toegang voor financiering aan ondernemers wil verbeteren.

Verrassende koploper, centrumlinks goede keuze?

Volt is met 12 punten in het verkiezingsprogramma, die een link hebben met investeren, financieren en start-ups, koploper. Een goede tweede is D66 met een score van 9 punten. Als ondernemers hun stemgedrag enkel zouden laten afhangen van het onderwerp mkb-financiering, dan is centrumlinks de goede keuze. Waar vinden de verschillende politieke partijen elkaar? Met andere woorden, is er iets van een algemene deler in de verkiezingsprogramma’s?

Op hoofdlijnen zijn er drie thema’s waar (alle) partijen elkaar in een formatie zouden moeten kunnen vinden:

  • Verbeteren vindbaarheid van mkb financiering (Financieringshub)
  • Kom tot een nationale investeringsbank, een NPI (National Promotions Instituut) of iets vergelijkbaars, zoals een ‘bank zonder bankvergunning’.
  • Er moet meer durfkapitaal beschikbaar komen o.a. voor groene initiatieven en voor kleine ondernemers

Opvallende punten

ROM’s belangrijk
NSC, D66 en Volt vinden de rol van de ROM’s belangrijk en moeten gelet op hun regionale verankering een belangrijke rol (blijven) spelen voor starters met innovatieve ideeën.

Overheidsbank met maatschappelijke missie
PvdA, PvdD en CU zijn de enige drie partijen die in hun programma iets over de Volksbank hebben opgenomen. De eerste partijen willen dat de bank in overheidshanden blijft en een maatschappelijke missie krijgt. ChristenUnie daarentegen wil van de Volksbank een coöperatieve bank maken en op deze wijze teruggeven aan het Nederlandse volk.

Geen paragraaf over mkb-financiering
50plus, BVNL, FVD, PVV en de BBB hebben geen duidelijke paragraaf over de financiering van het mkb, dit terwijl mkb-financiering toch redelijk hoog op de politieke agenda staat.

Maak je eigen keuze en stem

Om een eigen keuze te maken en je stem te bepalen, hebben we alle partijen en hun ‘MKB’ punten in onderstaande tabel vermeld. We wensen alle politieke partijen veel succes met de verkiezingen!

Thema MKB-financiering in verkiezingsprogramma’s
VVD

1

Betere toegang tot financiering voor het mkb. We verbeteren de toegang tot financiering voor ondernemers door het opheffen van het verpandingsverbod en inzet op het vergroten van non-bancaire financiering. Tevens wil de VVD dat Nederland net zoals het Verenigd Koninkrijk een mkb-bank opricht. Die bestaat uit het efficiënter vormgeven van huidige instituties.

2

Wij vragen veel van ondernemers en daar moet tegenover staan dat zij lucht krijgen. Lagere lasten, betere toegang tot financiering en personeel dat gestimuleerd wordt om meer uren te werken. Bovenal moeten ondernemers weten waar ze aan toe zijn.
D66

1

We maken €1 miljard per jaar vrij om nieuwe investeringen in de productie van groene en circulaire producten in Nederland te stimuleren. Deze regelingen zijn ook toegankelijk voor het mkb.

2

Er komt een publiek-private investeringsbank voor de financiering van de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire economie. Hierin kunnen ook grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, deelnemen om de beschikbare hoeveelheid kapitaal te vergroten. Hierin laten we InvestNL en het Nationaal Groeifonds opgaan.

3

We jagen het innovatieve mkb in alle regio’s aan door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM) meer slagkracht te geven.

4

Wij maken het voor het mkb eenvoudiger om financiering aan te vragen. Er komt één loket waar mkb’ers terechtkunnen met al hun vragen over financiering, verduurzaming en digitalisering en waarbij ze worden doorverwezen naar de juiste organisatie voor hun vraag.

5

We maken investeringen in start-ups en scale-ups aantrekkelijker. We willen een ‘winwin-lening’ mogelijk maken, waarbij kleine ondernemers makkelijker geld lenen en familie, vrienden of fans een aantrekkelijk rendement krijgen

6

D66 wil dat particuliere investeerders verliezen na risicovolle investeringen in jonge bedrijven van hun belasting af kunnen trekken. Dit gebeurt al in het Verenigd Koninkrijk. Ook kijken we hoe we de SEED Business Angel-regeling kunnen verbeteren

7

We zoeken naar innovatieve benaderingen om duurzaamheid te bevorderen. Bijvoorbeeld door te onderzoeken hoe we microkredieten kunnen inzetten om innovaties te ondersteunen die bijdragen aan de brede welvaart.

8

We maken de energiebesparingsplicht voor bedrijven eenvoudiger en ambitieuzer en maken het voor mkb’ers makkelijker om verduurzaming te financieren.

9

We heffen verpandingsverboden op, zodat ondernemers sneller hun bezittingen weer kunnen inzetten als onderpand voor nieuwe financiering.
PVV Geen paragraaf over mkb en financiering.
CDA

1

Het mkb vormt de ruggengraat van de economie. Onze bestaande plannen zetten we onverkort door: van betere financiering via mkb-bank, de inzet van een mkb-toets bij relevante wet- en regelgeving tot het toegankelijk maken van subsidies voor het (innovatief) mkb.
NSC

1

Wij onderschrijven de bevinding van het Nederlands Comité voor Ondernemerschap dat de Nederlandse economie gebaat is bij versterking van het eigen vermogen van het mkb. We doen een gericht onderzoek en vergelijken de fiscale en andere mogelijkheden van private equity en traditionele stabiel en conservatief gefinancierde familiebedrijven. We zorgen ervoor dat er een gelijk speelveld ontstaat tussen deze twee groepen en zullen dus een aantal belastingvoordelen van private equity terugdringen. De fiscale Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) voor familiebedrijven wordt behouden als waarborg voor de continuïteit van werkgelegenheid en bedrijvigheid.

2

Omdat de grote banken vaak niet thuis geven wat betreft leningen aan het mkb, bevorderen we de toegang tot non-bancaire financiering zoals crowdfunding, kredietunies en de microfinanciering door Qredits. Voor het kleine mkb wordt op nationaal niveau een duurzaamheidslening geïntroduceerd.

3

Voor het innovatieve mkb blijven de regionale ontwikkelingsmaatschappijen het eerste aanspreekpunt. We handhaven de fiscale faciliteiten voor innovatie en de aftrek voor milieu-investeringen en zijn terughoudend met subsidies.

3

Wij willen de maatschappelijke verankering van banken versterken. Niet de aandeelhouderswaarde moet leidend zijn, maar de betekenis voor economie en samenleving. Banken hebben een zorgplicht voor hun klanten en het waarborgen van het betalingsverkeer is een nutsfunctie. Daarbij past geen terugkeer naar een bonuscultuur. In Europees verband streven we naar een scheiding van nuts- en zakelijke activiteiten van banken en voldoende kapitalisatie om schokken aan te kunnen.
BBB Geen paragraaf over mkb en financiering.
PvdA/Groen Links

1

De opbouw van een Nationale Investeringsbank. Investeringsfonds Invest-NL bouwen we uit tot een Nationale Investeringsbank waarmee we investeringen in duurzaamheidsprojecten (mede-) financieren (zowel in vreemd en eigen vermogen) die nu niet of onvoldoende van de grond komen. Denk bijvoorbeeld aan mkb-bedrijven die moeilijk aan het benodigde durfkapitaal komen. Ook kan de Nationale Investeringsbank activiteiten verrichten die het makkelijker maken voor grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, om zulke investeringen te doen.

2

De Volksbank blijft een nutsbank met een maatschappelijke missie en gaat niet naar de beurs. Een administratiekantoor ziet erop toe dat het bestuur alle bij de bank betrokken partijen op een evenwichtige manier bedient.

3

De verschillende onderzoeks- en innovatiefondsen brengen we onder bij één instantie, bijvoorbeeld de Nationale Investeringsbank (zie uitgebreider voorstel bij ‘Een toekomstbestendige financiële sector’).
SP

1

Met een nationale investeringsbank voor het mkb kunnen kleine en startende bedrijven makkelijker lenen en bevorderen we duurzame vernieuwing.
Partij v/d Dieren

1

Er komen goedkope leningen en (fiscaal) goede regelingen voor het opwekken en opslaan van energie op wijkniveau. Coöperatief eigendom wordt gestimuleerd en de subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE) wordt uitgebreid.

2

De Volksbank wordt niet verkocht aan de markt en krijgt een maatschappelijke missie zonder winstoogmerk.

3

We gaan geduldig kapitaal (geld dat geïnvesteerd wordt in sectoren die minder snel rendement opleveren) fiscaal aantrekkelijker maken.
ChristenUnie

1

Pensioenfondsen beschikken over veel geld dat ze namens ons beheren maar de afgelopen jaren is hun aandeel in financiering van Nederlandse bedrijven teruggelopen tot slechts 12%. Wij willen dat zij meer investeren en zo hun aandeel nemen in de transitie en verduurzaming van onze economie.in Nederlandse bedrijven gaan.

2

De Volksbank, nu nog in overheidshanden, wordt zodra dat kan teruggeven aan het Nederlandse volk, als coöperatieve bank. Daarmee wordt een nieuwe standaard gezet voor dienstbaar, maatschappelijk betrokken en service-gericht bankieren. Vooralsnog ligt het in de rede dat de staat deels aandeelhouder blijft van zowel de Volksbank als ABN AMRO.

3

Betrouwbare banken hebben een betere solvabiliteit. De buffers van banken moeten daarom verder omhoog. Naarmate een bank meer risico’s loopt, moet de solvabiliteitsnorm hoger zijn.
FvD Geen paragraaf over mkb en financiering.
Ja21

1

Goedkope financiering voor duurzaamheidsinvesteringen, zoals de mkb Duurzaamheidslening van Qredits, verdient een opschaling. Het goedkoper maken van financiering is wat ons betreft vele malen kosteneffectiever dan het verstrekken van subsidies.
SGP

1

Veel ondernemers hebben moeite om aan financiering van hun bedrijfsplannen te komen. Het zou goed zijn als er meer gebruik kan worden gemaakt van non-bancaire financiering, bijvoorbeeld door crowdfundingplatforms. Daartoe zouden die platforms beter toegang moeten krijgen tot garantstellingen van de overheid. In Nederland komt een landelijk platform, geïnspireerd door de British Business Bank, dat bedrijven bijstaat in hun zoektocht naar financiering.

2

Kleine leveranciers moeten soms weken, zo niet maanden wachten op de uitbetaling van facturen door grote afnemers. De mededingingsautoriteit moet de bevoegdheid krijgen om de wettelijke betalingstermijnen te controleren en misbruik aan te pakken. Overheden hebben een voorbeeldfunctie en moeten alleen al om díe reden op tijd betalen.

3

Invest-NL moet zich sterker gaan richten op mkb-bedrijven en moet openstaan voor start-ups die niet meteen kunnen opschalen en renderen maar meer tijd nodig hebben en tegelijk een belangrijke bijdrage leveren aan maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie.
Denk

1

Wij voeren een kredietbank in voor kleine ondernemers.

2

Er komt één overheidsbank om het MKB te financieren. Alle bestaande overheidsregelingen worden hieronder gebracht.
Volt

1

De bedrijfsopvolgingsregeling wordt afgeschaft. In plaats hiervan verruimen we de mogelijkheid om bij de overheid te lenen om financiering mogelijk te maken.

2

Er zijn al veel regelingen en subsidies voor het mkb, maar deze zijn vaak moeilijk te vinden of aan te vragen. De duurzaamheidstransitie voor het mkb moet eenvoudiger worden.

3

We verbeteren de toegang van durfkapitaalfondsen die in Europees verband investeren in start-ups, door huidige wet-en regelgeving aan te passen. Daarnaast moeten we één groot, Europees, durfkapitaalfonds oprichten waarmee we nieuwe, pan-Europese innovaties op het gebied van bijvoorbeeld klimaat en duurzaamheid stimuleren.

4

We nemen de tijdrovende en complexe regelgeving bij investeringen van de European Investment Bank (EIB) weg, zodat start-ups en scale-ups hier eerder voor in aanmerking komen.

5

We schaffen het Nationaal Groeifonds af en in plaats daarvan creëren we specifieke investeringsfondsen die passen bij de ontwikkelfase van nieuwe innovatieve ondernemingen. Zo komen we met een specifiek start-upfonds voor start-ups en een scale-upfonds voor scale-ups. Deze zijn nu onnodig verweven met elkaar. Op deze manier brengen we het overzicht terug en zetten we financiële middelen doelgerichter in.

6

We vergroten de zichtbaarheid van bestaande regionale investeringsinitiatieven onder startende ondernemers, zoals Innovation Quarter in Rotterdam of de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij. Dit doen we onder andere door deze initiatieven financieel te versterken.

Daarnaast stimuleren we de onderlinge samenwerking en uitwisseling van de verschillende Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

(ROM’s), waardoor nieuwe bedrijfsactiviteiten op de beste plek in Nederland steun krijgen en ontwikkeld worden.

7

Subsidieregelingen overzichtelijker per sector + begeleiding door adviseurs voor verduurzaming mkb -> [financieringshub] en er komt een centraal loket (een onestop-shop) voor innovatieve en sociaalmaatschappelijke ondernemers waar zij terecht kunnen met hun vragen over bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

8

We verkennen de opties voor het aanbieden van meer leenfaciliteiten tegen een risicovrije rente aan start-ups.

9

Volt wil het potentieel van sociaal ondernemerschap benutten door het oprichten van grote samenwerkingsfondsen waaruit sociale ondernemingen en traditionele bedrijven gezamenlijke projecten kunnen financieren.

10

Daarom moeten we de drempels voor ondernemers om te investeren in start- en scale-ups verlagen.

11

De overheid neemt een leidende, sturende rol op zich in de ontwikkeling van een volwassen start-upklimaat door niet alleen gerichter maar ook méér te investeren in start-ups. Dit doet de overheid bijvoorbeeld via Invest-NL en Techleap.

12

We trekken meer durfkapitaal uit de private sector aan doordat de overheid zelf ook meer investeert in start-ups. Het aandeel van durfkapitaal in Nederland moet en kan verder vergroot worden.
BVNL

1

Vereenvoudig de WWFT, de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme. Deze wet leidt tot enorme blokkades bij het verkrijgen van financieringen, en er worden nauwelijks criminelen door gepakt.
50plus

1

Geen paragraaf over mkb en financiering.

Historische doorbraak: convenant getekend voor betere MKB financiering

By | Actualiteiten, Nieuws

MKB Nederland en Stichting MKB Financiering (SMF) hebben met diverse financiële instellingen grensverleggende afspraken gemaakt om de financiering voor het kleinbedrijf aanzienlijk te verbeteren. De partijen hebben het convenant vanmiddag in Den Haag aangeboden aan demissionair minister Adriaansens van EZK. Ambitie is om in Nederland toe te groeien naar het beste mkb-financieringsklimaat van Europa. Van de minister hebben zij onder meer ondersteuning gevraagd in de vorm van een speciaal gezant mkb-financiering die de regie op alle onderdelen van het convenant voert en de voortgang bewaakt.

De afspraken zijn opgesteld in het Nationaal Convenant MKB-Financiering dat vandaag is aangeboden aan de demissionaire minister van Economische Zaken en Klimaat Micky Adriaansens. De ondertekenaars van het convenant zijn MKB Nederland, Stichting MKB Financiering, de Nederlandse Vereniging van Banken, Qredits, Invest-NL en Invest-International.

Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering: “Ik ben zeer verheugd dat onze inspanningen om de financieringsmarkt voor kleine ondernemingen toegankelijker te maken  nu brede steun krijgen van zowel publieke als private financiers. Dit convenant is een goed startpunt om de komende jaren te werken aan een inclusievere financieringsmarkt met passende financiering voor alle ondernemers.”

Jacco Vonhof, voorzitter van MKB-Nederland, is blij met het convenant: “Het is voor eerst dat alle betrokken partijen samen erkennen dat we op de financieringsmarkt uitdagingen hebben en dat het mkb nu onvoldoende wordt bediend. Ondernemers met een relatief kleine financieringsvraag komen moeilijk aan krediet, de non-bancaire markt ontwikkelt zich snel maar kampt met een tekort aan kapitaal, en zo zijn er tal van knelpunten die we met elkaar in kaart hebben gebracht en gaan aanpakken.”

Het béste mkb financieringsklimaat van Europa

Financiers spreken in dit convenant af om de komende jaren actief samen te gaan werken om het béste mkb financieringsklimaat van Europa te ontwikkelen. Hiervoor is het belangrijk dat non-bancaire financiering verder versterkt gaat worden en er meer kapitaal hiervoor vanuit Europese fondsen wordt aangetrokken. Ook zullen de mogelijkheden voor het opzetten van een NPI (National Promotional Institution) worden onderzocht. Hierbij laten zij zich inspireren door de succesvolle werkwijzen en instrumenten in andere landen, zoals van de British Business Bank in het Verenigd Koninkrijk.

Vanuit de financiers wordt een beroep gedaan op de overheid om dit initiatief te ondersteunen via het aanstellen van een gezant mkb-financiering. Tevens wordt gevraagd om een fonds op te zetten ter versterking van het eigen vermogen van mkb bedrijven en fiscale regelingen in te voeren voor het verstrekken van durfkapitaal.

Toegang en vindbaarheid verbeteren via Financieringshub

Om ervoor te zorgen dat ondernemers beter de weg weten te vinden naar de juiste financiering, werken alle financiers samen aan het verder ontwikkelen van de Financieringshub.

Via de Financieringshub kunnen ondernemers geaccrediteerde financiers, informatie over financieringsvormen (ook subsidies) en geaccrediteerde adviseurs vinden. Financiers zullen ook onderling gaan doorverwijzen en de Financieringshub gebruiken om ondernemers zo goed mogelijk te informeren en te ondersteunen in de zoektocht naar de juiste financiering.

Beroepsgroep ‘mkb financieringsadviseur’ professionaliseren

De ondertekenaars onderschrijven het belang van intermediairs (financieel adviseurs) voor het mkb en gaan zich gezamenlijk inzetten voor het verder professionaliseren, doorontwikkelen en uitbouwen van deze beroepsgroep. Doel hiervan is te komen tot een breed gedragen keurmerk voor zakelijk mkb financieringsadvies.

Institutioneel kapitaal voor financiers

Om de kapitaalpositie van (non-bancaire) financiers te versterken zal actief beleid worden gevoerd om meer Europees kapitaal te mobiliseren en kapitaal aan te trekken van institutionele financiers, zodat financiering door deze (non-bancaire) financiers aan het MKB tegen goede condities mogelijk wordt gemaakt.

Belangrijke en historische samenwerking 

Het is voor het eerst dat publieke en private financiers op dit niveau hebben samengewerkt om een structureel plan te ontwikkelen om de financiering van het kleinbedrijf te verbeteren. Het is dan ook goed om te zien dat belangrijke punten waar Stichting MKB Financiering zich de afgelopen 5 jaar voor heeft ingezet, nu zijn opgenomen in dit convenant. In de uitwerking van de afspraken zal Stichting MKB Financiering zich actief in gaan zetten om daarnaast tot concrete afspraken te komen voor een inclusieve financieringsmarkt.

Dit convenant heeft een looptijd tot 2030 en wordt door ondertekenaars vooral gezien als een startpunt om de komende jaren meer gezamenlijke afspraken te maken om de financieringsmarkt stap voor stap te verbeteren voor ondernemers in de komende jaren.

Download convenant

Het Nationaal Convenant MKB-Financiering is hier te downloaden.

Foto’s: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Nieuwe Europese Crowdfunding wetgeving stimuleert transparantie en investeringen aan ondernemers

By | Actualiteiten, Crowdfunding, Nieuws


De Europese Unie heeft een grote stap gezet in het bevorderen van innovatie en investeringen met de introductie van nieuwe crowdfunding wetgeving. Deze wet heeft als doel de toegang tot financiering voor mkb-ondernemingen en projecten in heel Europa eenvoudiger te maken.

Stichting MKB Financiering (SMF) juicht de wet toe. De nieuwe wet zorgt voor gelijke regels voor financieringsplatformen in alle lidstaten. Dit zal ondernemers meer mogelijkheden geven om financiering op te halen, ook uit het buitenland. Daarnaast biedt het extra bescherming van investeerders door meer transparantie en standaardisatie.

Ronald Kleverlaan (SMF): “Deze wetgeving zorgt voor een stevig wettelijk kader voor financieringsplatformen, waardoor investeerders en ondernemers weten waar ze aan toe zijn en de komende jaren nog veel meer ondernemers op deze manier financiering aan kunnen trekken.”

 

Vergunning verplicht voor alle Europese financieringsplatformen

Vanaf 10 november 2023 wordt het verplicht voor alle financieringsplatformen in Europa om aan de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR) te voldoen. De belangrijkste verschillen voor Nederland zijn dat er een overzichtelijk en vergelijkbaar investeringsdocument komt per project, dat er mogelijkheden komen om leningen te verkopen en dat de investeringslimiet van €80.000 per platform vervalt. Ook kunnen particulieren nu eenvoudig investeren via andere Europese platformen. Dit opent de deur naar meer variatie in financieringsmogelijkheden binnen heel Europa.

Vergelijkbaarheid platforms verbeterd

De wet zal ook leiden tot consolidatie en actievere samenwerking binnen de markt van financieringsplatformen. Dit zal een overzichtelijker aanbod en helderdere voorwaarden voor investeerders en ondernemers opleveren, wat de vergelijkbaarheid tussen de verschillende platforms sterk zal verbeteren.

Meer financierings- en investeringsmogelijkheden

Met deze nieuwe wetgeving wordt investeren over grenzen heen ook eenvoudiger. Nederlandse platformen, die al tot de top in Europa behoren, krijgen de gelegenheid om hun diensten uit te breiden naar andere Europese landen. Tegelijkertijd zullen internationale platformen, waaronder die voor aandelen- en risicofinanciering, hun weg vinden naar Nederland, wat een breder aanbod aan investeringsmogelijkheden oplevert.

Crowdfunding groeit sterk

In 2022 werd er al bijna €1 miljard via crowdfunding verstrekt in Nederland, en deze cijfers zullen naar verwachting de komende jaren sterk toenemen.

De Europese crowdfunding wetgeving is een krachtig signaal van de EU dat crowdfunding een belangrijke rol heeft voor het verstrekken van financiering aan bedrijven. Het is een stap in de richting van een meer dynamische en concurrerende Europese economie, waar creativiteit en innovatie gedijen.

Nederlandse crowdfunders met vergunning en keurmerk

Stichting MKB Financiering ondersteunt de verdere professionalisering van de crowdfunding sector in Nederland met het uitgeven van het Keurmerk Erkend MKB Financier en door in Nederland de marktpartijen en toezichthouders te ondersteunen. Op Europees niveau biedt de stichting ondersteuning door samen met Europese brancheorganisaties actief input te verstrekken voor toekomstige wet- en regelgeving.

De Nederlandse financieringsplatformen die inmiddels de Europese vergunning hebben ontvangen en het Keurmerk Erkend MKB Financier hebben zijn:

Crowdfunding kerncijfers 2022

Om een beeld te krijgen van de omvang van verstrekte financieringen via crowdfunding in Nederland, heeft SMF in 2022 data verzameld van de grootste crowdfunders binnen Nederland. Voor de kerncijfers zie de pdf.