Monthly Archives

mei 2019

Blog 3: Welke vormen van non-bancaire financiering zijn er?

By | Blog, Non bancaire financieringsvormen

De markt van non-bancaire financiering maakt al jaren een grote groei door. Naar verwachting houdt die groei de komende jaren aan. Om inzicht te verschaffen in het grote aanbod van financieringsmogelijkheden geven wij in deze blog een hoofdverdeling van de aanbieders van financiering. De oprichting van de Stichting MKB Financiering is mede mogelijk gemaakt door een tiental aanbieders in de markt. In onderstaand overzicht zijn zij in de verschillende rubrieken vermeld. In toekomstige blogs zullen we nader ingaan op de kenmerken en mogelijkheden per soort.

 • Crowdfunding
  Een (grote) groep investeerders/beleggers (veel, maar niet uitsluitend particulieren) investeert gezamenlijk in één project of onderneming. Het bijeenbrengen van vraag en aanbod vindt plaats op het internet via een crowdfunding platform. Alvorens een project wordt gepubliceerd vindt een zorgvuldige kredietbeoordeling door het platform plaats. Het platform verzorgt de administratieve afhandeling van de geldstromen en faciliteert het proces van de toekomstige terugbetaling van rente- en aflossing.
  Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  Collin Crowdfund
  Funding Circle
  October
 • Direct lending
  Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk werken soms meerdere geldverstrekkers samen die tezamen geld investeren in een fonds dat vervolgens als financier optreedt voor ondernemers. Een speler in de markt die inmiddels 10 jaar actief is, is Qredits. Onder de categorie Direct lending vallen veel van de nieuwe aanbieders. Er zitten vaak grote, vaak ook buitenlandse, corporates achter die zorg dragen voor de funding. Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  Dynamic Credit
  Fiduciam
  FundIQ
  Spotcap
 • MKB beurs
  Een platform waarbij beleggers rechtstreeks kunnen investeren in MKB bedrijven. Dat kan in de vorm van (certificaten van) aandelen en obligaties (leningen). De (certificaten van) aandelen en de obligaties zijn verhandelbaar. Dat is een belangrijk onderscheid tussen crowdfunding en MKB beurzen. De partner van SMF die in deze categorie valt is:
  NPEX
 • Objectfinanciering
  Financiering waarbij de lening onlosmakelijk is verbonden met het object wat er mee wordt gefinancierd. De bekendste vormen zijn hypotheek op onroerend goed, leasing en factoring. Leasing en factoring zijn ingeburgerde alternatieven voor het traditionele bankfinancieren. Nieuwe aanbieders op dit terrein hebben de markt verrijkt met nieuwe productvormen en –voorwaarden.
 • Leasing
  Er zijn twee vormen:
  Financial lease is juridisch een annuïteitenlening op een object (auto, machine, etc.)
  Operational lease is juridisch een leenovereenkomst, waarbij de gebruiker een kooprecht heeft aan het einde van de huurperiode. Leasing wordt zowel door banken als door zelfstandige aanbieders aangeboden. Non-bancaire lease aanbieders kunnen ook geschaard worden onder de categorie “Direct lending”, vanwege  hun wijze van funding. Binnen de markt is het usance objectfinanciers toch als een aparte categorie te vermelden. Er zijn gesprekken gaande met potentiële partners van SMF die in deze categorie vallen. Voor leasemaatschappijen is de volgende branche organisatie actief:
  NVL
 • Factoring
  Debiteurenfinanciering. De factormaatschappij verstrekt als financiering een voorschot op de uitstaande vorderingen van een onderneming. De voorwaarden en condities waaronder nieuwe factormaatschappijen dit doen, wijken behoorlijk af van de traditionele factormaatschappijen. De groei van het aantal factormaatschappijen is groot.
  Net als leasing vallen niet bancaire factoring aanbieders ook onder de categorie “Direct lending”, vanwege  hun wijze van funding. Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  – Voldaan
  – Boozt24
 • Kredietunies
  Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging (van ondernemers) zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. In landen als USA, Canada en UK spelen Kredietunies een grote rol in de financiering van MKB bedrijven. In Nederland zijn inmiddels enkele tientallen unies actief. Het volume van hun kredietverlening is nog bescheiden.
  Individuele kredietunies zijn niet als partner aangesloten bij SMF.  Er zijn twee overkoepelende organisatie werkzaam, te weten:
  Vereniging Samenwerkende Kredietunies
  – Kredietunie Nederland
 • Private equity
  Investeerders die rechtstreeks of d.m.v. een investeringsvehikel investeren in ondernemingen, veelal in de vorm van aandelenkapitaal, vaak in combinatie met achtergestelde leningen. Er zijn veel verschillende private equity financiers en er worden veel etiketten op geplakt als: accelerators ofwel incubators, business angels, informal investors, investeringsmaatschappijen, mezzaninefondsen, participatiemaatschappijen, seedfunds, venture capitalist, etc. Zij allen hebben gemeen dat zij risicovoller investeren dan andere financiers. Het verschil in riskappetite van de verschillende aanbieders is groot.
  Individuele private equity partijen zijn niet als partner aangesloten bij SMF.  Er zijn verschillende overkoepelende organisatie werkzaam, te weten:
  – NVP
  – BAN

In aanvulling op de genoemde geldverstrekkers kunnen ondernemers gebruik maken van andere kanalen, zoals:

 • Ketenfinanciering
 • FFF: Family, friends en fans
 • Informal investors
 • Inbreng van eigen middelen

In de komende maanden gaan wij in de blogs dieper in op de verschillende financieringsvormen. Heeft u daar interesse in, meldt u zich dan aan via deze link. U krijgt dan een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken.

De volgende blog zal gaan over de vraag van verantwoord krediet verlenen.

Stichting MKB Financiering

Blog 2: Enkele sprookjes over het nieuwe financieren.

By | Blog, Financieren, techniek en visie

Waar haalt een MKB ondernemer financiering voor zijn bedrijf vandaan? Bij een bank natuurlijk….of toch niet? Wanneer gesproken wordt over ondernemingsfinanciering bestaan er enkele hardnekkige misverstanden. Misverstanden die inmiddels zó ver van de werkelijkheid af staan dat wij ze zelfs sprookjes noemen. In deze blog gaan wij op 3 sprookjes nader in. 

Sprookje 1: Er zijn slechts 3 banken.
Velen denken dat wanneer een bedrijf in Nederland financiering nodig heeft er slechts keuze is uit 3 banken. Men weet wel dat er alternatieven zijn zoals crowdfunding of iets dergelijks. Maar dat is voor bedrijven die geen “gewone” financiering kunnen krijgen, toch? Daar wil je niet mee geassocieerd worden. Wie in sprookjes wil blijven geloven hoeft deze blog niet verder te lezen. De werkelijkheid is namelijk anders. Het klopt dat drie banken nog dominant zijn in de markt voor ondernemingsfinanciering. Nog wel. Maar er zijn inmiddels honderden  alternatieven beschikbaar. Zo veel en zo goed dat wij liever niet meer spreken van alternatieve financiering, maar gewoon van ondernemingsfinanciering: financiering door non-bancaire geldverstrekkers.

Sprookje 2: Alternatieve financiering is voor bedrijven die geen bankfinanciering kunnen krijgen.
Is Non-bancaire financiering voor bedrijven die geen bankkrediet kunnen krijgen? Nee dus! Non-bancaire geldverstrekkers verstrekken alleen krediet aan financierbare ondernemingen. Daarom is het voor bedrijven tegenwoordig een cadeau dat ze kunnen kiezen uit zo veel aanbieders! Waarom zou je naar een bank gaan als je ook elders financiering kan ophalen? Wie weet past een andere geldverstrekker veel beter bij jou, bij jouw onderneming, bij jouw business, bij jouw branche, bij jouw imago!

En ja, het klopt dat er ook bedrijven zijn, wiens financieringsverzoek door een bank is afgewezen, die zich wenden tot andere financiers. Het is een verrijking van de markt, dat die mogelijkheden er tegenwoordig zijn. Want is een bedrijf wiens financiering door een bank is afgewezen slecht? Zeg dat niet tegen de ondernemer: ondernemers zien kansen, waar banken risico’s zien. De nieuwe financiers wegen kansen en risico’s soms anders. Zij maken  een bewuste afweging van kansen en risico’s en nemen vervolgens hun beslissing. Nieuwe financiers maken daarom soms andere keuzes dan banken. Dat is een verrijking van de financieringsmarkt en een zegen voor het ondernemerschap.

Sprookje 3: Non-bancaire financiering is duur.
Ook dit is een hardnekkig misverstand. In feite worden appels en peren met elkaar vergeleken. Bancaire en niet bancaire financiering zijn verschillende producten. Er gelden andere voorwaarden en vooral ook andere zekerheden. Als je daar rekening mee houdt zijn de verschillen een stuk kleiner. Bovendien wordt het tarief van non-bancaire financiering niet verhoogd door aanvullende kosten en provisies. Voor een werkkapitaalkrediet betaalt een MKB onderneming bij een bank rente. Daar bovenop komen provisies waardoor het betaalde tarief meer is dan alleen de rentevergoeding. Non-bancaire aanbieders rekenen alleen de afgesproken debetrente. Zij vragen daarbij vaak minder zekerheden dan banken. Daardoor houdt de onderneming meer toekomstige financieringscapaciteit beschikbaar. Dit biedt meer flexibiliteit en vrijheid.

Ondernemers en hun adviseurs die graag meer willen weten over de ontwikkelingen op het terrein van ondernemingsfinanciering nodigen wij graag uit zich aan te melden voor de blogs van Stichting MKB Financiering. Dit kunt u doen via deze link. U krijgt dan een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. U wordt verder niet benaderd voor andere zaken. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken. Uw klanten zullen u er dankbaar voor zijn.

De volgende blog zal gaan over de verschillende vormen van non-bancaire financiering.

Stichting MKB Financiering

Blog 1: De Stichting MKB Financiering nodigt je uit.

By | Blog, Stichting MKB Financiering

 

De Stichting MKB Financiering nodigt je uit.

Toegang tot financiering is voor MKB ondernemers veel lastiger dan in het verleden. Banken hebben een terugtrekkende beweging gemaakt in het financieren van het midden- en kleinbedrijf. Hierdoor is ruimte vrijgekomen voor het ontstaan van nieuwe vormen van MKB financieringen: non-bancaire financiers veroveren een plaats in de financieringsmarkt. In de afgelopen jaren zijn er honderden nieuwe aanbieders van MKB financieringen op de markt gekomen. Een ware groeistuip die zeer welkom is. Maar dit nieuwe aanbod heeft het voor de ondernemer en diens adviseur nog niet eenvoudiger gemaakt. De markt is ongereguleerd en kent veel nieuwe, voor het grote publiek onbekende spelers. Daardoor is, ondanks het grote aanbod van financiers, de toegang tot financiering voor MKB bedrijven nog niet echt eenvoudiger geworden. Het financieringsspel is veranderd: de markt heeft behoefte aan nieuwe spelregels en regulering.

De Stichting MKB Financiering (SMF) is in najaar 2018 opgericht, mede op initiatief van een aantal financiers en met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken met als doel de toegang tot alternatieve (non-bancaire) financieringsmogelijkheden voor ondernemers te verbeteren. Denk hierbij aan het vergoten en verbreden van het aanbod van non bancaire financieringen, maar zeker ook aan het bevorderen van het vergroten van de kennis omtrent het nieuwe financieren bij de meest betrokken partijen: ondernemers en hun adviseurs. Wanneer zij meer kennis hebben over de nieuwe aanbieders, hun producten en werkwijzen, dan zullen zij gemakkelijker de weg vinden naar de non bancaire financiers.

SMF stelt dat het van cruciaal belang is dat de markt van het “nieuwe financieren” zich reguleert. In een gereguleerde markt weten klanten en adviseurs wat ze van geldverstrekkers mogen verwachten. Eén van de eerste acties van de Stichting was dan ook het opstellen van een gedragscode voor MKB Financiers, compleet met professionele klachtenprocedure. Bij de Stichting aangesloten geldverstrekkers committeren zich aan de gedragscode, waarbij betrouwbaarheid en integriteit kernbegrippen zijn.

Een volgend speerpunt van de Stichting MKB Financiering is het geven van voorlichting en informatie over het nieuwe financieren. Daarom plaatst de Stichting met ingang van vandaag wekelijks een (korte) blog met informatie over gezonde en moderne financieren. De blogs richten we in eerste instantie op de professional die zijn klanten begeleidt in financieringsvraagstukken. Uiteraard zijn ook de ondernemers zelf en bankiers van harte uitgenodigd de blogs te volgen. Des te meer betrokken partijen kennis vergaren over het nieuwe financieren des te sneller groeit de markt naar volwassenheid. En daar zijn alle betrokkenen bij gebaat.

Daarom nodigen wij u uit zich aan te melden voor de blogs. Dit kunt u doen via deze link. U krijgt dan een seintje wanneer er een nieuwe blog is geplaatst. U wordt verder niet benaderd voor andere zaken. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken. Uw klanten zullen u er dankbaar voor zijn.

De volgende blog zal gaan over enkele misvattingen omtrent het nieuwe financieren.

 

Stichting MKB Financiering