Blog 3: Welke vormen van non-bancaire financiering zijn er?

De markt van non-bancaire financiering maakt al jaren een grote groei door. Naar verwachting houdt die groei de komende jaren aan. Om inzicht te verschaffen in het grote aanbod van financieringsmogelijkheden geven wij in deze blog een hoofdverdeling van de aanbieders van financiering. De oprichting van de Stichting MKB Financiering is mede mogelijk gemaakt door een tiental aanbieders in de markt. In onderstaand overzicht zijn zij in de verschillende rubrieken vermeld. In toekomstige blogs zullen we nader ingaan op de kenmerken en mogelijkheden per soort.

 • Crowdfunding
  Een (grote) groep investeerders/beleggers (veel, maar niet uitsluitend particulieren) investeert gezamenlijk in één project of onderneming. Het bijeenbrengen van vraag en aanbod vindt plaats op het internet via een crowdfunding platform. Alvorens een project wordt gepubliceerd vindt een zorgvuldige kredietbeoordeling door het platform plaats. Het platform verzorgt de administratieve afhandeling van de geldstromen en faciliteert het proces van de toekomstige terugbetaling van rente- en aflossing.
  Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  Collin Crowdfund
  Funding Circle
  October
 • Direct lending
  Direct lending is een vorm van ondernemingsfinanciering, waarbij non-bancaire geldverstrekkers rechtstreeks leningen verstrekken aan bedrijven zonder tussenkomst van een intermediair. In de praktijk werken soms meerdere geldverstrekkers samen die tezamen geld investeren in een fonds dat vervolgens als financier optreedt voor ondernemers. Een speler in de markt die inmiddels 10 jaar actief is, is Qredits. Onder de categorie Direct lending vallen veel van de nieuwe aanbieders. Er zitten vaak grote, vaak ook buitenlandse, corporates achter die zorg dragen voor de funding. Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  Dynamic Credit
  Fiduciam
  FundIQ
  Spotcap
 • MKB beurs
  Een platform waarbij beleggers rechtstreeks kunnen investeren in MKB bedrijven. Dat kan in de vorm van (certificaten van) aandelen en obligaties (leningen). De (certificaten van) aandelen en de obligaties zijn verhandelbaar. Dat is een belangrijk onderscheid tussen crowdfunding en MKB beurzen. De partner van SMF die in deze categorie valt is:
  NPEX
 • Objectfinanciering
  Financiering waarbij de lening onlosmakelijk is verbonden met het object wat er mee wordt gefinancierd. De bekendste vormen zijn hypotheek op onroerend goed, leasing en factoring. Leasing en factoring zijn ingeburgerde alternatieven voor het traditionele bankfinancieren. Nieuwe aanbieders op dit terrein hebben de markt verrijkt met nieuwe productvormen en –voorwaarden.
 • Leasing
  Er zijn twee vormen:
  Financial lease is juridisch een annuïteitenlening op een object (auto, machine, etc.)
  Operational lease is juridisch een leenovereenkomst, waarbij de gebruiker een kooprecht heeft aan het einde van de huurperiode. Leasing wordt zowel door banken als door zelfstandige aanbieders aangeboden. Non-bancaire lease aanbieders kunnen ook geschaard worden onder de categorie “Direct lending”, vanwege  hun wijze van funding. Binnen de markt is het usance objectfinanciers toch als een aparte categorie te vermelden. Er zijn gesprekken gaande met potentiële partners van SMF die in deze categorie vallen. Voor leasemaatschappijen is de volgende branche organisatie actief:
  NVL
 • Factoring
  Debiteurenfinanciering. De factormaatschappij verstrekt als financiering een voorschot op de uitstaande vorderingen van een onderneming. De voorwaarden en condities waaronder nieuwe factormaatschappijen dit doen, wijken behoorlijk af van de traditionele factormaatschappijen. De groei van het aantal factormaatschappijen is groot.
  Net als leasing vallen niet bancaire factoring aanbieders ook onder de categorie “Direct lending”, vanwege  hun wijze van funding. Partners van SMF die in deze categorie vallen zijn:
  – Voldaan
  – Boozt24
 • Kredietunies
  Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging (van ondernemers) zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. In landen als USA, Canada en UK spelen Kredietunies een grote rol in de financiering van MKB bedrijven. In Nederland zijn inmiddels enkele tientallen unies actief. Het volume van hun kredietverlening is nog bescheiden.
  Individuele kredietunies zijn niet als partner aangesloten bij SMF.  Er zijn twee overkoepelende organisatie werkzaam, te weten:
  Vereniging Samenwerkende Kredietunies
  – Kredietunie Nederland
 • Private equity
  Investeerders die rechtstreeks of d.m.v. een investeringsvehikel investeren in ondernemingen, veelal in de vorm van aandelenkapitaal, vaak in combinatie met achtergestelde leningen. Er zijn veel verschillende private equity financiers en er worden veel etiketten op geplakt als: accelerators ofwel incubators, business angels, informal investors, investeringsmaatschappijen, mezzaninefondsen, participatiemaatschappijen, seedfunds, venture capitalist, etc. Zij allen hebben gemeen dat zij risicovoller investeren dan andere financiers. Het verschil in riskappetite van de verschillende aanbieders is groot.
  Individuele private equity partijen zijn niet als partner aangesloten bij SMF.  Er zijn verschillende overkoepelende organisatie werkzaam, te weten:
  – NVP
  – BAN

In aanvulling op de genoemde geldverstrekkers kunnen ondernemers gebruik maken van andere kanalen, zoals:

 • Ketenfinanciering
 • FFF: Family, friends en fans
 • Informal investors
 • Inbreng van eigen middelen

In de komende maanden gaan wij in de blogs dieper in op de verschillende financieringsvormen. Heeft u daar interesse in, meldt u zich dan aan via deze link. U krijgt dan een seintje als er een nieuwe blog is geplaatst. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken.

De volgende blog zal gaan over de vraag van verantwoord krediet verlenen.

Stichting MKB Financiering