Blog 6: Crowdfunding. De rol van het platform.

(Blog 1 in de reeks over crowdfunding)

Crowdfunding is een manier om een onderneming te financieren met behulp van een grote groep financiers. De ondernemer leent bij het grote publiek geld om een voorgenomen investering te financieren. Hiervoor zijn op internet zogeheten crowdfundingplatforms actief. Zodra genoeg mensen geld hebben toegezegd, is het project “vol gelopen” en kan de ondernemer de lening opnemen. De samengestelde naam dekt exact de lading: een menigte (crowd) van mensen financiert (fund) een bedrijf.

Er zijn in Nederland meer dan honderd crowdfundingplatforms actief. Een beperkt aantal daarvan richt zich specifiek op de zakelijke markt van financieren: het financieren van MKB bedrijven: bestaande bedrijven en starters. Onze blogs beperken zich tot alleen die groep. In plaats van crowd funding kom je in dit segment ook de term crowd finance tegen. Deze term sluit (nog) niet aan bij het grote publiek, reden waarom wij vooralsnog beide termen door elkaar gebruiken.

Een crowdfundingplatform is een marktplaats, waar vraag en aanbod elkaar treffen. De vragers zijn bedrijven en ondernemers die financiering nodig hebben voor hun bedrijf. Dat kan bedoeld zijn voor een specifieke investering, voor een bedrijfsovername, voor financiering van de groei of om een start-up te realiseren. De aanbieders zijn particulieren en zakelijke investeerders. Alle aanbieders vat ik samen onder de term investeerders. Immers, zij investeren allen geld in de krediet vragende ondernemingen.

De rol van het platform is:

  • kredietvragers een platform bieden zich te presenteren;
  • de kredietwaardigheid van de kredietvrager beoordelen;
  • zo veel mogelijk investeerders aan zich binden c.q. bereiken;
  • zorg dragen voor een adequate informatievoorziening voor de investeerders;
  • als investeerders en kredietvragers elkaar gevonden hebben: afhandelen en documenteren van de financiële transactie;
  • gedurende de looptijd van de financiering fungeren als de schakel tussen investeerders en kredietvragers. Het platform draagt gedurende die tijd zorg voor het doorsluizen van de rente- en aflossingsbetalingen van de kredietvragers naar de investeerders.

Het crowdfundingplatform is zelf geen partij in de krediettransactie; de investeerders lopen het kredietrisico. Het heeft dan ook voornamelijk de rol van intermediair en als zodanig een inspanningsverplichting om de geldstroom tussen de onderneming en haar investeerders tot stand te brengen, en in stand te houden gedurende de looptijd van de financiering.

Hoe werkt zakelijke crowdfunding?
Net als banken beoordelen crowdfundingplatforms of een kredietaanvraag acceptabel is om op de site te zeten. Hiertoe moet men beschikken over de juiste beslisinformatie, die de ondernemer dient aan te leveren. Hieraan ligt veelal een ondernemings- en financieringsplan ten grondslag. Een degelijke voorbereiding van de financiering door de ondernemer (en diens adviseur) is cruciaal. Je krijgt immers maar één keer de kans om een eerste indruk te maken. De zakelijke crowdfundingplatforms werken met een netwerk van specialisten om de plannen professioneel te beoordelen. Meestal weet je heel snel (variërend van enkele dagen tot een week), of de aanvraag is afgewezen of in aanmerking komt voor publicatie. Als deze in aanmerking komt voor publicatie volgen de volgende stappen. Daar gaan wij in de volgende blogs nader op in: hoe werken de platforms en wat zijn de voor- en nadelen van crowdfunding.

Wilt u meer weten over SMF, de gedragscode MKB Financiers en de aangesloten geldverstrekkers? Bezoek de website of neem contact met ons op. Als u zich aanmeldt voor de blogs dan krijgt u een seintje als een nieuwe blog is geplaatst. U wordt verder niet benaderd voor andere zaken. Op deze wijze kunt u zich de nieuwe financieringsmarkt eenvoudig eigen maken.

De volgende blog zal gaan over deel 2 van Crowdfunding.

Stichting MKB Financiering