Zekerheden

By |

Tegenover een financiering kan een schuldenaar zekerheden verstrekken aan de schuldeiser om diens risico te beperken in geval hij de verplichtingen uit hoofde van de financiering niet meer kan nakomen. Een recht van zekerheid verschaft de houder er van het recht om het betreffende zekerheidsgoed uit te winnen. Bekend voorbeeld is hypotheekrecht op onroerend goed. In bedrijfsfinanciering worden ook andere activa door middel van pandrecht overgedragen. Voorbeelden zijn verpanding van inventaris, rollend materieel, voorraden en debiteuren.

Werkkapitaal

By |

Financiers bedoelen met de term werkkapitaal: het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, vorderingen en liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en andere korte termijn schulden). Het werkkapitaal is positief als de berekening (vlottende activa -/- korte passiva) positief is.

Voorfinanciering

By |

Vergelijkbaar met overbruggingsfinanciering. Met voorfinancieren wordt bedoeld het ter beschikking stellen van gelden (in de vorm van een lening of kredietfaciliteit) op basis van een (vrijwel) zekere transactie in de toekomst. Naast de overbruggingsfinanciering kun je ook denken aan bijvoorbeeld de voorfinanciering van debiteurenbetalingen (factoring).

Volwassen fase

By |

Kenmerk van de volwassen fase is dat een onderneming voldoende basis heeft voor continuïteit: de organisatie “staat”, medewerkers kennen hun rollen en taken, er zijn voldoende vaste klanten , voldoende producten zijn verkoop gereed, de rentabiliteit is relatief stabiel, de financiële positie is voldoende. Voor de continuïteit is er geen noodzaak op korte termijn veranderingen door te voeren.

Vendorloan

By |

Een financiering verstrekt door de verkoper. Als in een verkooptransactie niet direct de gehele koopsom wordt betaald is de restantvordering van de leverancier een vendorloan. Met name in bedrijfsovernames wordt het fenomeen vendorloan toegepast, maar ook bij de koop van  investeringsgoederen en bij vastgoed transacties.

Uitwinning zekerheden

By |

Het te gelde maken van een zekerheidsrecht. Als een bedrijf zijn verplichtingen jegens een kredietverstrekker niet nakomt kan de  kredietverstrekker het gegeven onderpand (de zekerheid) zelfstandig te gelde maken.

Teaser

By |

In corporate finance wordt met een teaser een document bedoeld waarin op anonieme wijze de verkoop van een onderneming wordt aangekondigd. Het document is bedoeld om interesse te peilen bij potentieel geïnteresseerden.

Supply chain management

By |

Ook wel integraal ketenbeheer genoemd. Bedoeld wordt om door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten te bewerkstelligen. Onderdeel van suplly chain management kán ketenfinanciering zijn.