Werkkapitaal

Financiers bedoelen met de term werkkapitaal: het verschil tussen de vlottende activa (voorraden, vorderingen en liquide middelen) op de balans van een onderneming en de vlottende passiva (crediteuren en andere korte termijn schulden). Het werkkapitaal is positief als de berekening (vlottende activa -/- korte passiva) positief is.