Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB

Project Erkend Financieringsadvies MKB

Achtergrond en aanleiding keurmerk
Stichting MKB Financiering (SMF) is begin 2019 gestart met een vooronderzoek naar een Keurmerk voor Financieringsadviseurs MKB. Dit onderzoek lag in het verlengde van de doelstelling van de stichting om ondernemers binnen het MKB een betere toegang tot financiering te verlenen.

De uitkomsten van het vooronderzoek waren positief, de stakeholders zien het belang van een keurmerk. Tegelijk is gebleken, zowel tijdens de bijeenkomst met een aantal stakeholders bij MKB Nederland op 4 juli als tijdens het congres over het beroep financieringsadviseur op 29 oktober, dat het cruciaal is om een beroepsgroep en een keurmerk te creëren. De bevindingen en aanbevelingen uit het onderzoek naar een keurmerk hierbij meegenomen. Klik hier voor het onderzoek.

Waarom een beroepsgroep en keurmerk voor Financieringsadvies MKB?
De behoefte aan een beroepsgroep en keurmerk is divers en is mede het gevolg van de veranderende markt voor financieringen en de van de partijen die zich daarin begeven. Redenen zijn ondermeer:

 • Verhogen van toegankelijkheid van financieringen
 • Kwaliteit van financieringsadvisering verhogen ten behoeve van ondernemers
 • Vertrouwen, onafhankelijkheid en deskundigheid
 • Onderscheidend richting ondernemers en financiers
 • Betrouwbare partijen voor financiers (bancair en non-bancair om door te verwijzen en zaken mee te doen)
 • Loket voor klachten

Doelstelling van het project Erkend Financieringsadvies MKB
Het is de ambitie dat ondernemers en leveranciers een aangesloten financieringsadviseur zien, erkennen en herkennen als dé betrouwbare en transparante gesprekspartner voor informatie én advies over hun bedrijfsfinancieringen. Hierdoor zullen vraag en aanbod van financiering beter op elkaar worden afgestemd.

Doel is te komen tot één krachtige beroepsgroep van financieringsadviseurs, die de belangen van het maatschappelijk verkeer en van de leden dient. Dat betekent:

 • een eenduidig optreden naar buiten toe,
 • één set van beroepsstandaarden en gemeenschappelijke normen,
  toezicht op het gedrag van de financieringsadviseurs,
 • vergroten kennis bij adviseurs.

Projectstructuur en projectresultaten
Het project wordt in nauwe samenwerking met partijen uit de markt uitgevoerd. Op deze wijze is er sprake van draagvlak en wordt er nauw aangesloten bij de dagelijkse praktijk. Daarnaast vindt er nauwe afstemming plaats met belangenorganisaties waaronder NBA, SRA, Kamer van Koophandel, MKB Nederland en diverse andere partijen.


Toelichting projectresultaten

Gedragscode
Het betreft een set van beroepsstandaarden en gemeenschappelijk normen. Welke processen zouden kunnen worden gevolgd of moeten verplicht worden gesteld. Tevens betreft het een overeenkomst van dienstverlening en een kwaliteitskader. Onderdeel is ook het transparant maken van tarieven en afspraken daarover.

Evaluatie en geschillen
Het verplicht stellen van een interne klachtenprocedure voor aangesloten Erkend Financieringsadviseurs MKB. Daarnaast het opstellen van een klachtenprocedure en een klachtenloket Erkend Financieringsadvies MKB wanneer een kleinzakelijke klant niet tevreden is met de afhandeling van de klacht conform de interne klachtenprocedure.

Tevens komt er een register van Erkend Financieringsadvies MKB die zijn gecertificeerd.

Educatie
Het opstellen van een profiel voor Erkend Financieringsadvies MKB met onderdelen als competenties, vaardigheden, marktkennis en integriteit. Ook wordt invulling gegeven aan het actueel houden van kennis en de ontwikkelingen binnen het vak door permanente educatie.

Toelating
Naast criteria die voortkomen uit het profiel wordt en ervaring met financieringen wordt invulling gegeven aan de wijze van toetsen en mogelijke vrijstellingen.

Stakeholdermanagement 
Dit impliceert het vertegenwoordigen van de Erkend Financieringsadvies MKB richting politiek, leveranciers (financiers), afnemers (klanten) en overige stakeholders om daarmee de vraag en aanbod naar financieringen beter op elkaar af te stemmen. In hoeverre kunnen afspraken met overige stakeholders (financiers) worden gemaakt. Het gaat daarbij ook om het informeren en overdragen van kennis aan stakeholders en om zichtbaarheid in de markt te realiseren.

Acquisitie en beheer leden
Om de beroepsorganisatie zelfstandig te laten functioneren en continuïteit te garanderen is draagvlak essentieel en moeten zich voldoende financieringsadviseurs mkb aansluiten. Om dit te realiseren moeten diverse activiteiten worden ondernomen, toegevoegde waarde voor de leden worden gerealiseerd en communicatie plaatsvinden.

Partners
Een overzicht van de leden van de kopgroep die dit initiatief van Stichting MKB Financiering (SMF) mede mogelijk maken staan boven aan op deze pagina.